top of page
NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

®

Λεξιλόγιο Ανελκυστήρα

Α.
Αλυσίδα ηλεκτρικής ασφάλειας.
Το σύνολο των ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας, που είναι συνδεδεμένες εν σειρά.


Ανελκυστήρας Ατόμων.
Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα και έχει θάλαμο ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και την κατασκευή του είναι εμφανώς προσιτός σε πρόσωπα. Ο θάλαμος κινείται, έστω μερικώς, κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών με κλίση μικρότερη από 15ο ως προς την κατακόρυφο.


Ανελκυστήρας φορτίων με συνοδεία ατόμων.
Ανελκυστήρας που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και γενικά συνοδεύεται από άτομα.


Αντίβαρο.
Είναι ένα σετ από βάρη συνδεδεμένα μέσω συρματόσχοινων με την καμπίνα του ανελκυστήρα. Τα βάρη αυτά είναι περίπου ισοδύναμα με το βάρος της καμπίνας όταν αυτή είναι πλήρης ωφέλιμου φορτίου.


Ανυψωτική Υδραυλική μονάδα.
Συνδυασμός από ένα έμβολο και έναν κύλινδρο που σχηματίζουν μια υδραυλική μονάδα .


Άνω απόληξη φρέατος.
Τμήμα του φρέατος μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου το οποίο εξυπηρετείται από τον θάλαμο και της οροφής του φρέατος.

 

Ο.
Οδηγοί.
Είναι μορφοσίδηρος σε σχήμα Τ, ο οποίος τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στο φρεάτιο για να οδηγεί και να κατευθύνει τη διαδρομή του θαλάμου του ανελκυστήρα και των αντιβάρων.


Ονομαστική ταχύτητα.
Η ταχύτητα του θαλάμου σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο για την οποία έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός.


Ονομαστικό φορτίο.
Το φορτίο για το οποίο έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός.

 

Υ.
Υδραυλικός Ανελκυστήρας.
Ανελκυστήρας στον οποίο η αναγκαία ενέργεια για την ανύψωση του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Η αντλία μεταβιβάζει λάδι σε μια ανυψωτική μονάδα που επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στο θάλαμο (μπορούν να χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας ηλεκτροκινητήρες, αντλίες ή / και ανυψωτικές μονάδες).


Χ.
Χειρολαβή
Το κινούμενο μέρος στο επάνω μέρος του κιγκλιδώματος της κυλιόμενης κλίμακας που χρησιμοποιείται από τους επιβάτες ως λαβή και που μετακινείται μαζί με τα σκαλοπάτια προς την ίδια διεύθυνση.


Χρήστης
 'Ατομο που κάνει χρήση των υπηρεσιών μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα.

Β.
Βαλβίδα αντεπιστροφής.
Βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία φορά.


Βαλβίδα θραύσης.
Βαλβίδα που είναι σχεδιασμένη για να κλείνει αυτόματα όταν η πτώση πίεσης μέσα στη βαλβίδα, που οφείλεται σε αύξηση της παροχής κατά μια προκαθορισμένη φορά ροής του ρευστού, υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή.


Βαλβίδα καθόδου.
Ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα τοποθετημένη σε ένα υδραυλικό κύκλωμα για να ελέγχει την κάθοδο του θαλάμου.


Βαλβίδα περιορισμού της ροής.
Βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία φορά, ενώ την περιορίζει κατά την αντίθετη


Βλάβη.
Δυσλειτουργία του ανελκυστήρα που έχει σαν επακόλουθο τη διακοπή της λειτουργίας του.

 

I.
Ισοστάθμιση.
Διαδικασία με την οποία βελτιώνεται η ακρίβεια στάθμευσης του θαλάμου στο επίπεδο στάσης. Είναι η αυτόματη κίνηση που κάνει ο ανελκυστήρας προς το επίπεδο του ορόφου όπου μετακινείται όταν πρόκειται να σταματήσει

 

Π.
Περιοριστήρας.
Βαλβίδα μέσα στην οποία τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου συνδέονται με στόμιο περιορισμένης διόδου.


Περιοριστήρας πίεσης.
Διάταξη που περιορίζει την πίεση σε μια προκαθορισμένη τιμή αφήνοντας να διαφύγει ρευστό.


Περιοριστήρας ταχύτητας.
Διάταξη που διακόπτει το ρεύμα στον κινητήριο μηχανισμό και, αν είναι αναγκαίο, θέτει σε λειτουργία τη συσκευή αρπάγης, σε περίπτωση που ξεπεραστεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα.


Πίεση υπό πλήρες φορτίο.
Στατική πίεση η οποία επενεργεί στις σωληνώσεις, που είναι κατευθείαν ενωμένες με την ανυψωτική μονάδα, όταν ο θάλαμος με το ονομαστικό φορτίο του βρίσκεται σταματημένος στην υψηλότερη στάση του.


Πίνακας Αυτοματισμού.
Είναι μια συσκευή αποτελούμενη από πλήθος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, η οποία δίνει εντολές για να λειτουργήσει ο ανελκυστήρας και ελέγχει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του


Ποδιά.
Ομαλό κατακόρυφο τμήμα που εκτείνεται προς τα κάτω από το κατώφλι της θύρας του φρέατος ή του θαλάμου.


Προσκρουστήρας.
Ελαστικά συμπιεζόμενο στοιχείο στο τέλος της διαδρομής, που περιλαμβάνει σύστημα πέδησης με υγρό ή ελατήριο (ή άλλο ανάλογο μέσο).


Πολυστρωματικό γυαλί.
Σύνολο δύο ή περισσοτέρων στρωμάτων γυαλιού, καθένα από τα οποία είναι συγκολλημένο με τα υπόλοιπα με τη χρήση πλαστικής μεμβράνης

Ε.
Ελάχιστο φορτίο θραύσης συρματόσχοινου.
Το γινόμενο του τετραγώνου της ονομαστικής διαμέτρου του συρματόσχοινου (σε τετραγωνικό χιλιοστόμετρο) και ενός συντελεστή που εξαρτάται από τον κατασκευαστικό τύπο του συρματόσχοινου.


Επανισοστάθμιση.
Λειτουργία που επιτρέπει μετά τη στάση του ανελκυστήρα τη διόρθωση της θέσης στάσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, εάν είναι απαραίτητο και με διαδοχικές μετακινήσεις.


Επιβάτης.
Κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται από έναν ανελκυστήρα στο θάλαμο.


Επικάθιση.
Ελαστικό σταμάτημα στο τέλος της διαδρομής που μπορεί να περιλαμβάνει και το νόημα του φρεναρίσματος με υγρά ή ελατήρια (ή άλλες παρεμφερείς έννοιες).

 

Κ.
Κάτω απόληξη φρέατος.
Το μέρος του φρέατος που βρίσκεται κάτω από το δάπεδο της τελευταίας χαμηλότερης στάσης, η οποία εξυπηρετείται από το θάλαμο.


Κινητήριος μηχανισμός.
Το σύνολο των οργάνων που εξασφαλίζουν την κίνηση και το σταμάτημα του ανελκυστήρα, που αποτελείται από την αντλία, τον κινητήρα της και τις βαλβίδες χειρισμού.


Κλειδαριά πόρτας.
Είναι κάθε τύπος μηχανικής κλειδαριάς, η οποία είναι κατασκευασμένη για να εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας του ανελκυστήρα όταν ο θάλαμος δε βρίσκεται στο συγκεκριμένο όροφο.

 

Τ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Είναι η αναλυτική περιγραφή των σχεδίων, των υλικών, των διαστάσεων και όλων των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση των ανελκυστήρων, των κυλιομένων κλιμάκων και διαδρόμων


Τροχαλιοστάσιο.
Χώρος μηχανικών ανελκυστήρων με κάτω μηχανοστάσιο και στον οποίο βρίσκονται οι τροχαλίες και ενδεχομένως περιοριστήρας ταχύτητας και οι ηλεκτρικές διατάξεις.


Φ.
Φερμουϊτ.
Είναι ένα εξάρτημα του φρένου, από ειδικό υλικό, το οποίο έρχεται σε επαφή με το τύμπανο του φρένου και σταθεροποιεί τον ανελκυστήρα στο επίπεδο του ορόφου.


Φρέαρ.
Είναι το μέρος του κτιρίου που προορίζεται για να τοποθετηθεί ένας ανελκυστήρας. Στο φρεάτιο συμπεριλαμβάνεται ο πυθμένας. Η κατασκευή του φρεατίου επίσης προσδιορίζει και την τοποθέτηση των μηχανημάτων σε ανάλογο μέρος.


Φρένο.
Είναι μια ηλεκτρομηχανική συσκευή, η οποία εμποδίζει τον ανελκυστήρα να μετακινηθεί όταν ο θάλαμος είναι σταματημένος ή όταν δεν υπάρχει ρεύμα στην μηχανή.

Ζ.
Ζώνη απελευθέρωσης.
Περιοχή πάνω και κάτω από το επίπεδο της στάσης ενός ανελκυστήρα, μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκεται το δάπεδο του θαλάμου του για να επιτρέπεται η απελευθέρωση της αντίστοιχης θύρας του φρέατος

 

Μ.
Μεταλλικό πλαίσιο(Σασί).
Μεταλλικό πλαίσιο που φέρει ο θάλαμος, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης και είναι συνδεδεμένο με τα μέσα ανάρτησης. Αυτό το μεταλλικό πλαίσιο μπορεί να είναι ενσωματωμένο με το περίβλημα του θαλάμου.


Μηχανοστάσιο.
Είναι ο χώρος στον οποίο ευρίσκονται τα μηχανήματα που θέτουν και ελέγχουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων.

 

Σ.
Στρόφιγγα απομόνωσης.
Χειροκίνητη βαλβίδα με δύο στόμια η οποία μπορεί να επιτρέψει ή να εμποδίσει τη ροή του υγρού και κατά τις δύο κατευθύνσεις.


Συρματόσχοινο ασφαλείας.
Βοηθητικό συρματόσχοινο δεμένο πάνω στο θάλαμο, στο αντίβαρο ή στο βάρος αντιστάθμισης, που προορίζεται να ενεργοποιήσει μια συσκευή αρπάγης, σε περίπτωση αστοχίας της ανάρτησης.


Συσκευές Θαλάμου.
Είναι ένα πλήθος συσκευών, οι οποίες βρίσκονται και λειτουργούν μέσα από το θάλαμο, όπως η κομβιοδόχος θαλάμου, οι μηχανισμοί θυρών, το κομβίο εκτάκτου ανάγκης, κλπ., συμβάλλοντας στη λειτουργία του ανελκυστήρα


Συσκευή αρπάγης.
Μηχανική διάταξη που χρησιμεύει για να σταματάει και να διατηρεί ακίνητο πάνω στις οδηγητικές τροχιές τον θάλαμο, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης, σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας καθόδου τους ή θραύσης των μέσων ανάρτησής τους.


Συσκευής αρπάγης ακαριαίας πέδησης.
Συσκευή αρπάγης που ενεργεί σχεδόν ακαριαία πάνω στους οδηγούς


Συσκευή αρπάγης ακαριαίας πέδησης με απόσβεση.
Συσκευή αρπάγης, που ενεργεί σχεδόν ακαριαία πάνω στους οδηγούς, στην οποία η αντίδραση της δύναμης πάνω στο θάλαμο ή στο αντίβαρο περιορίζεται με την παρέμβαση ενός συστήματος απόσβεσης.


Συσκευή αρπάγης προοδευτικής πέδησης.
Συσκευή αρπάγης της οποίας η ενέργεια επιτυγχάνεται με πέδηση στις οδηγητικές τροχιές και που με ειδικά μέσα εξασφαλίζεται οι δυνάμεις, που ενεργούν πάνω στο θάλαμο, στο αντίβαρο ή στο βάρος αντιστάθμισης, να περιορίζονται σε επιτρεπτά όρια.

 

Θ.
Θάλαμος.
Είναι το μέρος του ανελκυστήρα που μέσω αυτού διακινούνται οι επιβάτες και περιλαμβάνει την εσωτερική επένδυση και τις πόρτες

Τα στοιχεία σας στάλθηκαν με επιτυχία!

Σε τι διακρίνονται οι ανελκυστήρες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

Οι ανελκυστήρες ανάλογα με τη χρήση τους διακρίνονται σε επιβατηγούς (ατόμων) και σε φορτηγούς (φορτίων). Οι επιβατηγοί έχουν υψηλό βαθμό ασφαλείας κατά την λειτουργία και καλαίσθητη εμφάνιση σε αντίθεση με τους φορτηγούς που η καλαισθησία έρχεται σε δεύτερη θέση μπροστά στη στιβαρότητα και τον υψηλό βαθμό ασφαλείας. Επιπλέον, ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους διακρίνονται σε υδραυλικούς και σε έλξεως – τριβής (ηλεκτρομηχανικούς).

 

Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του υδραυλικού ανελκυστήρα σε σχέση με τον ηλεκτρομηχανικό;

 

Τα πλεονεκτήματα είναι:

 • δεν χρειάζεται τροχαλιοστάσιο πάνω από το φρέαρ

 • έχει πολύ καλή ποιότητα κίνησης

 • απαιτεί λιγότερο χώρο αφού είναι χωρίς αντίβαρα

 • λειτουργεί αθόρυβα και χωρίς κραδασμούς

 • απαιτεί μηδαμινή συντήρηση γιατί τα περισσότερα μέρη αυτό- λιπαίνονται ενώ ο κινητήρας εργάζεται μόνο στην άνοδο.

 • δεν εγκλωβίζονται άτομα

 • προσφέρει τη δυνατότητα να σταματά σε όποιο ύψος θέλουμε


Τα μειονεκτήματα είναι:

 • καταναλώνει 10% περισσότερη ενέργεια

 • δεν αντέχει σε μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων λόγω υπερθέρμανσης του λαδιού

 • δεν ενδείκνυται σε πολυώροφα κτίρια όπου απαιτείται μεγάλη ταχύτητα

 • χαμηλές απαιτήσεις σε ύψος τελευταίου ορόφου (ελάχιστο 2,45μ)

 • δεν απαιτείται επιπλέον χώρος για μηχανοστάσιο

 • εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 81-21

 • χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

 • αθόρυβη λειτουργία.

 

Ποιοι είναι οι κανονισμοί όσον αφορά το μηχανοστάσιο;

Καταρχάς η θέση του μηχανοστασίου πρέπει να συμφωνεί με το σχέδιο του μηχανικού που έχει εγκρίνει η πολεοδομία. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης χρειάζεται αναθεώρηση αδείας ή ενημέρωση φακέλου.

 

Σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ :

 • Το μηχανοστάσιο πρέπει να διαθέτει εξαερισμό

 • Η πόρτα του μηχανοστασίου πρέπει να είναι μεταλλική, να ανοίγει προς τα έξω και σε περίπτωση που δεν έχει εξαερισμό να διαθέτει περσίδες (εξαερισμός του μηχανοστασίου από την πόρτα)

 • Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εκτελούνται άνετα και με ασφάλεια οι εργασίες επισκευής και συντήρησης. Ένα τυπικό μηχανοστάσιο πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 1,5 Χ 2 m και ύψος τουλάχιστον 1,8 m

 • Το πάτωμα δεν πρέπει να είναι ολισθηρό.

 • Ύπαρξη κλειδαριάς πανικού

 • Το μηχανοστάσιο πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά για τον ανελκυστήρα και να υπάρχει πρόσβαση σε αυτό από κοινόχρηστο χώρο.

 

Τι πρέπει να γνωρίζω για το φρεάτιο;  

• Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη (τρύπες) για εξαερισμό
• Η κάτω απόληξη (απόσταση από το κάτω μέρος του φρεατίου έως το πάτωμα του κατώτερου ορόφου) πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,4 m
• H άνω απόληξη (ύψος τελευταίου ορόφου) πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,4 m
• Το φρεάτιο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την λειτουργία του ανελκυστήρα  

 

Πόσο ύψος και πλάτος πρέπει να αφήσω για την πόρτα;

Η απάντηση σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται άμεσα από το είδος της πόρτας που θα επιλέξετε. Αν η πόρτα είναι ημιαυτόματη (χειροκίνητη) τότε το ύψος που πρέπει να αφήσουμε είναι 2,12 m από τελικό δάπεδο ή 2,25 m από μπετόν ενώ το πλάτος για 85 cm άνοιγμα πόρτας (προβλέπεται από τον νόμο) πρέπει να είναι 1,05 m. Αν η πόρτα είναι αυτόματη τότε το ύψος που πρέπει να αφήσουμε είναι 2,28 m από τελικό δάπεδο ή 2,40 m από μπετόν ενώ το πλάτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,10 m.

 

Ποια είναι η διαδικασία ηλεκτροδότησης στην εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα;

Αν η οικοδομή δεν έχει εργοταξιακή τριφασική παροχή ρεύματος τότε κάνουμε αίτηση στη ΔΕΗ για προσωρινή ηλεκτροδότηση.
Η προσωρινή αυτή ηλεκτροδότηση διαρκεί για 60 μέρες. Στο χρονικό διάστημα αυτό πρέπει να αποπερατωθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα, να τεθεί σε λειτουργία και να πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα. Για την μόνιμη παροχή κοινόχρηστου τριφασικού ρεύματος για τον ανελκυστήρα χρειάζεται αίτηση στη ΔΕΗ έχοντας την άδεια του ανελκυστήρα και την καταχώρηση του στην Νομαρχία.

 

Είναι απαραίτητη συντήρηση;

Ο ανελκυστήρας και τα εξαρτήματά του πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία.
Για τους ήδη εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται από το νόμο. Περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή απορύθμισης.
Σύμφωνα με το νόμο ο αριθμός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 12 το χρόνο για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε κτίρια με 10.000 πλήρεις διαδρομές την εβδομάδα.
Επίσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 24 το χρόνο για ανελκυστήρες εγκατεστημένους:

 

 • Σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή Parking.

 • Σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνη, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ

 • Σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία ή μεγάλα Νοσοκομεία καθώς και σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό εφόσον παρουσιάζουν πάνω από 10000 πλήρεις διαδρομές την εβδομάδα.

 

Τι γίνεται σε περίπτωση εγκλωβισμού ενός ατόμου;

Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει αυτόματος απεγκλωβισμός. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο ανελκυστήρας που σταματάει την κίνησή του, κατέρχεται αυτόματα στην στάθμη του αμέσως κατώτερου ορόφου. Επειδή υπάρχει μια σχετική σύγχυση πάνω σε αυτό το θέμα ο αυτόματος απεγκλωβισμός δεν λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης. Στην περίπτωση αυτή έρχεται τεχνικός από την εταιρεία που έχει αναλάβει την συντήρηση της εγκατάστασης και μέσω της χειραντλίας που βρίσκεται στο μπλοκ βαλβίδων απεγκλωβίζει το άτομο. Στους μηχανικούς ανελκυστήρες ο αυτόματος απεγκλωβισμός δεν υπάρχει αλλά μπορεί να τοποθετηθεί ως έξτρα εξάρτημα.

 

Πόσο ασφαλείς είναι οι παλιοί ανελκυστήρες;

Επειδή ο ανελκυστήρας έχει να κάνει με την καθημερινή μετακίνηση ανθρώπων, τα θέματα ασφαλείας είναι υψίστης σημασίας.
Κάθε μηχάνημα ανεξάρτητα αν είναι καινούριο ή παλιό μπορεί να μην είναι ασφαλές αν δεν πραγματοποιείται σωστά η μηνιαία προληπτική συντήρηση ή αν τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του δεν είναι πιστοποιημένα.
Ειδικότερα ο κίνδυνος βλαβών, απορυθμίσεων και πιθανώς ατυχημάτων είναι μεγαλύτερος σε ανελκυστήρες παλαιού τύπου. Στις περιπτώσεις αυτές πολλά εξαρτήματα έχουν υποστεί φθορές λόγω πολυχρησίας και χρειάζονται επισκευή. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει την ριζική αναπαλαίωση του ανελκυστήρα κάθε 20 χρόνια. Έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια των επιβαινόντων. 

Πότε πρέπει να αναβαθμιστή/επισκευατεί ένας ανελκυστήρας;

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Πλαίσιο ΚΑ 28425 Φ.Ε.Κ. 2604/22-12-2008 και τις Υπουργικές Αποφάσεις ΕΛΟΤ ΕΝ.81.1, 81.80 είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος του ανελκυστήρα σας για την εφαρμογή των διαδικασιών εκείνων που αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία του, την αναβάθμιση του καθώς και στη λήψη μέτρων που πρέπει να εξασφαλιστούν για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών κατά την λειτουργία και συντήρηση αυτού.

 

Βάση της προαναφερόμενης ΚΥΑ ο έλεγχος και η εφαρμογή των μέτρων (αναβάθμιση – επισκευή ανελκυστήρα) θα πρέπει να εκτελεστούν μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή καθορίζεται ως εξής:

i) Για ανελκυστήρες που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία εγκατάστασης τους 30 χρόνια και άνω, η προθεσμία λήγει στις 31/12/2010.

ii)  Για ανελκυστήρες για τους οποίους τα έτη εγκατάστασης τους είναι λιγότερα από 30, η προθεσμία λήγει στις 31/12/2011.

 

Είναι επικίνδυνο ένα ακάλυπτο άνοιγμα θαλάμου;

Οι θάλαμοι ανελκυστήρα χωρίς πόρτες, μπορεί να κρύβουν σημαντικό κίνδυνο για ανθρώπους, ζώα και εμπορεύματα. Τα παιδιά και οι άνθρωποι που μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα (αναπηρικές πολυθρόνες, παιδικά καρότσια κ.α.) είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σ’ αυτόν τον κίνδυνο.
Τέτοιας μορφής ατυχήματα συχνά προκαλούν πολύ σοβαρά τραύματα στους ανθρώπους και αποτελούν την κύρια πηγή θανατηφόρων ατυχημάτων. Η πιο αποτελεσματική λύση είναι η αναβάθμιση όλων των υφισταμένων επιβατικών ανελκυστήρων με την τοποθέτηση αυτόματης πόρτας θαλάμου(τύπου BUS).

 

Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση φθαρμένων συρματόσχοινων ανάρτησης;

Ο κίνδυνος που συνδέεται με το σπάσιμο των συρματόσχοινων ανάρτησης του ανελκυστήρα είναι προφανής και μπορεί να γίνει αντιληπτός από τον καθένα. Προτείνεται τακτικός έλεγχος και ανά διαστήματα αντικατάσταση των συρματόσχοινων.  

 

Η στάση του θαλάμου πρέπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια;

Τα συστήματα χειρισμού των παλιών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, συγκεκριμένα αυτών που λειτουργούν με μονούς κινητήρες ταχύτητας, δεν επιτρέπουν τέλεια ισοστάθμιση του θαλάμου με το πάτωμα ορόφου. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να σκοντάψουν οι επιβάτες κατά την είσοδο ή την έξοδο από τον θάλαμο. Αυτός ο κίνδυνος είναι προφανώς μεγαλύτερος όσο ψηλότερο είναι το σκαλοπάτι, σοβαρότερος δε για ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
Μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στα συστήματα ελέγχου του ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ακρίβεια ισοστάθμισης.  

 

Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις για τα ΑΜΕΑ;

Σε δημόσια κτίρια άνω του ενός ορόφου επιβάλλεται ύπαρξη ανελκυστήρα και ύπαρξη ράμπας πρόσβασης σε αυτόν με μέγιστη κλίση 5%. Το καθαρό άνοιγμα του θαλάμου πρέπει να είναι τουλάχιστον βάθους 1,40 m και πλάτους 1,10 m και καθαρό άνοιγμα θύρας τουλάχιστον 85 cm. Οι θύρες θαλάμου και φρέατος πρέπει να είναι οριζόντια συρόμενες αυτόματες, μηχανοκίνητες με δυνατότητα ρυθμιζόμενου χρόνου ανοικτής παραμονής. Η προστασία πρέπει να επιτυγχάνεται με φωτοκουρτίνα από 25mm έως 1800mm από το κατωκάσι της θύρας.
Απαραίτητη είναι η ύπαρξη κουπαστής σε ύψος 90 cm από το δάπεδο του θαλάμου.
Η ανοχή κατά τη στάση του θαλάμου πρέπει να είναι ±10mm από το δάπεδο του ορόφου. Η ελάχιστη απόσταση θύρας ανελκυστήρα από τον απέναντι τοίχο προβλέπεται στο 1,50 m. 

 

Είναι απαραίτητο το φωτοκύτταρο στην αυτόματη πόρτα;

Η αυτόματη λειτουργία του κλεισίματος της κυλιόμενης πόρτας θαλάμου ελλοχεύει τον κίνδυνο τραυματισμού από πλάγια χτυπήματα, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Στις αυτόματες πόρτες θαλάμου θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη προστασία, μηχανική ή ηλεκτρική, για την ελαχιστοποίηση ή την αποτροπή του παραπάνω κινδύνου.
Προστασία τέτοιου είδους παρέχουν τα φωτοκύτταρα, οι φωτοκουρτίνες, οι άκρες ασφαλείας, κ.α.
Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΝ 81 ζητά την παροχή στους νέους ανελκυστήρες ενός προστατευτικού μηχανισμού ενάντια στον κίνδυνο σύνθλιψης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανελκυστήρων συνιστά την επιλογή συστημάτων που θα αποτρέψουν αποτελεσματικά την σωματική επαφή μεταξύ του ατόμου και της πόρτας του θαλάμου.

 

Το σύστημα επικοινωνίας είναι χρήσιμο;

Γενικά, οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα κουμπί έκτακτου συναγερμού (κουδούνι), το οποίο όταν ενεργοποιείται, λειτουργεί ένας ακουστικός συναγερμός στο κτίριο. Τα συστήματα αυτά είναι μη αποτελεσματικά, καθώς ο συναγερμός συχνά δεν ακούγεται. Υπάρχουν νέα συστήματα τηλεπικοινωνίας, που επιτρέπουν στους παγιδευμένους επιβάτες να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με ένα κέντρο εξυπηρέτησης το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και επιτρέπει στους παγιδευμένους επιβάτες να μιλούν με τα κατάλληλα άτομα και να διασώζονται από επαγγελματίες με ελάχιστη καθυστέρηση. 

 

Γιατί ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης είναι αναγκαίος;

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι επιβάτες που είναι παγιδευμένοι στους θαλάμους υπόκεινται σε επιπρόσθετη ψυχολογική πίεση λόγω της πλήρους συσκότισης. Δυσκολεύονται επίσης να εντοπίσουν το κουμπί συναγερμού. Για το λόγο αυτό υπάρχει ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης.

 

Ποια τα πλεονεκτήματα της τοποθέτησης VVVF Inverter στον πίνακα;

 

Τα πλεονεκτήματα της τοποθέτησης VVVF Inverter στον πίνακα είναι:  

 • βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα ακόμα και σε χαμηλές στροφές (μεταβλητή συχνότητα ρεύματος λειτουργίας)

 • ομαλή εκκίνηση του κινητήρα και χαμηλό ρεύμα εκκίνησης

 • έλεγχος της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης για υψηλή ποιότητα κίνησης

 • έλεγχος της θέσης του ανελκυστήρα και σταμάτημα στη στάση με ακρίβεια, με τη χρήση παλμογεννήτριας (encoder)

 • σταμάτημα του ανελκυστήρα ηλεκτρικά και όχι με τις σιαγώνες του φρένου (οι σιαγώνες του φρένου χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για την συγκράτηση του ανελκυστήρα σε στάση)

 • προστασία του κινητήρα από υπερεντάσεις και άλλους ηλεκτρικούς κινδύνους

 • εξάλειψη του ηλεκτρικού θορύβου του κινητήρα

 • δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας απεγκλωβισμού

 • μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στα συστήματα ελέγχου του ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ακρίβεια ισοστάθμισης.

 

Είναι απαραίτητη η συντήρηση ανελκυστήρα;

Συντήρηση & Ασφάλεια Σκοπός της συντήρησης ανελκυστήρων είναι η διατήρηση σε καλή κατάσταση συγκεκριμένων τμημάτων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης προς αποφυγή ατυχημάτων.


Η συντήρηση γενικά περιλαμβάνει: Λίπανση, καθαρισμό Ελέγχους Εργασίες διάσωσης (απεγκλωβισμού) ατόμων Εργασίες εφαρμογής και ρύθμισης Επιδιορθώσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων που μπορεί να συμβούν λόγω φθοράς ή καταστροφής που δεν επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. 


Στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κύπρο η συντήρηση είναι υποχρεωτική, βάση νόμου ο συντηρητής πρέπει να είναι αδειούχος, να διατηρεί τεκμήρια που να περιλαμβάνουν: α) Καταστάσεις συντήρησης ανελκυστήρων β) Μητρώο ανελκυστήρων γ) Ημερολόγιο Αντίστοιχο ημερολόγιο συντήρησης, πρέπει να διατηρείται (σε κατάλληλη θέση) και για κάθε ανελκυστήρα. Καθιερώθηκαν οι τακτικές συντηρήσεις που γίνονται μηνιαίος ή διμηνιαίος ανάλογα με τη χρήση του ανελκυστήρα. Ο κάθε τεχνικός εκτελεί περί τις 6-7 συντηρήσεις την ημέρα ή συνολικά όχι περισσότερες από 150 τον μήνα. 


Γενικά κατά την συντήρηση του ανελκυστήρα πρέπει να πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες: Επιθεώρηση του φρεατίου (τοιχώματα, οροφή, λάκκος). Επιθεώρηση στη στήριξη και ευθυγράμμιση των οδηγών. Επιθεώρηση εύκαμπτου καλωδίου και διακλαδωτήρων. Επιθεώρηση και καθαρισμός διακοπτών ασφάλειας και συστήματος προμανδάλωσης. Επιθεώρηση συσκευής αρπαγής και λειτουργία του διακόπτη ασφάλειας. Εξέταση της καλής λειτουργίας των διακοπτών τέρματος διαδρομής του κινητού δαπέδου του θαλάμου και του ψευτοδάπεδου. Επιθεώρηση των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων, στο θάλαμο και στο αντίβαρο. Επιθεώρηση των συρματόσχοινων ανάρτησης και του συρματόσχοινου του ρυθμιστή ταχύτητας. Λίπανση όλων των κινητών μερών του ανελκυστήρα. Επιθεώρηση της λειτουργίας των κουδουνιών κινδύνου. Επιθεώρηση των πέδιλων των οδηγών. Εξέταση της καλής κατάστασης των φερμουίτ του φρένου και της καλής του λειτουργίας. Συμπλήρωση με λάδι του κιβώτιου του ατέρμονα και του αυτόματου διακόπτη (αν απαιτείται). Εξέταση της περίπτωσης διαρροής ρεύματος. Επιθεώρηση των επαφών των πηνίων των οροφών και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου. Εξέταση της ολίσθησης των συρματόσχοινων στην τροχαλία τριβής και στο ρυθμιστή ταχύτητας. Εξέταση του ρελέ διαφυγής. Επιθεώρηση των ασφαλειών (για πιθανό βραχυκύκλωμα). Επιθεώρηση του φωτισμού του μηχανοστασίου, του τροχαλιοστασίου και του φρεατίου. Επιθεώρηση της κομβιοδόχης χειρισμού.


Τα ατυχήματα αποφεύγονται όταν γίνονται συστηματικά οι έλεγχοι και συντηρήσεις, η εγκατάσταση έγινε σωστά και χρησιμοποιούνται υλικά με βελτιωμένη ποιότητα. Στατιστικά όπου γίνεται συστηματική συντήρηση από καλούς συντηρητές μειώθηκαν τόσο οι διακοπές λειτουργίας, όσο και τα ατυχήματα. Παραδείγμα κακής συντήρησης ανελκυστήρων Παρά την μείωση ατυχημάτων και την βελτίωση μέτρων ασφάλειας παρουσιάζονται σε μικρότερο βαθμό ατυχήματα που οφείλονται στις κλειδαριές των πόρτων, σε βραχυκυκλώματα, στην επιπολαιότητα των χρηστών, στην μη λειτουργία συστημάτων ασφαλείας και στην μη εφαρμογή μέτρων ασφάλειας από τους τεχνίτες.


 Πιο κάτω αναφέρονται τρία περιστατικά που έχουν σκοπό να προβληματίσουν τόσο τους χρήστες όσο και τους τεχνίτες: 1ο Σε πολυκατοικία άνοιξε η πόρτα του φρεατίου χωρίς να υπάρχει πίσω της ο θάλαμος με αποτέλεσμα ο ανυποψίαστος και βιαστικός χρήστης να πέσει στο κενό, να τραυματιστεί σοβαρά και να μείνει ανάπηρος. 2ο Σε κτίριο γραφείου ο υπάλληλος έβαλε το κεφάλι του, στο σπασμένο τζάμι της πόρτας του φρεατίου για να διαπιστώσει αν ο θάλαμος του ανελκυστήρα έρχεται με αποτέλεσμα ο θάλαμος στη κάθοδο του να τον αποκεφαλίσει. 3ο Κατά την διάρκεια της συντήρησης, τεχνίτης που εργαζόταν στην οροφή του θαλάμου με εσφαλμένο χειρισμό στον πίνακα κίνησης πέτυχε ξαφνικό ξεκίνημα του θαλάμου με αποτέλεσμα να βρεθεί διαμελισμένος.

Τήρηση κανόνων ασφαλείας κατά την διάρκεια της συντήρησης ανελκυστήρα
Λόγο πολλών ατυχημάτων κατά την διάρκεια της συντήρησης ανελκυστήρα η NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ θέλει να σας ενημερώσει για τους κανόνες ασφαλείας κατά την διάρκεια της συντήρησης η την διάρκεια επισκευής μιας βλάβης
 
Κανόνας 1    ο συντηρητής κάνει αισθητή την παρουσία του στο έργο τοποθετώντας σημάνσεις πριν την είσοδο στον ανελκυστήρα που ενημερώνουν τον χρήστη του ανελκυστήρα ότι αυτήν την στιγμή διενεργούνται εργασίες εντός του ανελκυστήρα.  

 

Κανόνας 2    κατά την διάρκεια κάποιας εργασίας σε όροφο ο συντηρητής του ανελκυστήρα απαγορεύεται αυστηρά να απομακρυνθεί από την είσοδο προς τον ανελκυστήρα όταν τον έχει ακινητοποιήσει σε θέση μεταξύ δυο ορόφων η στα άκρα κάποιου άλλου ορόφου .

 

Κανόνας 3   σε περίπτωση βλάβης απαγορεύεται ο συντηρητής να παρακάμψει τις δικλίδες ασφαλείας ενός ασφαλιστικού συστήματος  έστω και προσωρινά όπως πολλές φορές γίνεται από άπυρους συντηρητές για την επίλυση μιας βλάβης είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους που γίνονται ατυχήματα.

 

Κανόνας 4   το μηχανοστάσιο / τροχαλιοστάσιο να κλειδώνει και να φέρει ιδική σήμανση που θα απαγορεύει την είσοδο σε μη αρμόδια η μη εκπαιδευμένα άτομα.


Κανόνας 5  ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει σημάνσεις χρήσης και σημάνσεις χειρισμών για ενδεχόμενο απεγκλωβισμού ατόμου.

 

Κανόνας 6  ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να δώσει και προφορικές οδηγίες με παράδειγμα εγκλωβισμένου χρήστη στον ανελκυστήρα.

 

Κανόνας 7   στο μηχανοστάσιο  απαγορεύεται να τοποθετούμε αντικείμενα η προσωπικά μας ήδη για λόγους ασφαλείας πχ ενδεχόμενο φωτιάς η περιστατικό εγκλωβισμένου.

 

Κανόνας 8   τήρηση ημερολογίου  επισκέψεων και βλαβών.
 
Αυτά είναι μερικά από τα πιο βασικά που προσέχουμε σε έναν ανελκυστήρα ο δικός σας συντηρητής τα εφαρμόζει ;υποχρεώστε τον! Είναι αρμοδιότητες του.  Πληθώρα ατυχημάτων  ακόμα και θανατηφόρα από αμέλεια , αγνοία , απειρία.
Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε  αρκετά ώστε να μειώσουμε τα ατυχήματα λόγο ανευθυνότητας. Για όποια δίπατε διευκρίνιση  πάντα στην διάθεση σας 24 ώρες 211 01 39 949

bottom of page