top of page

®

Δόμηση & Ανελκυστήρας

Βρείτε τα πάντα για την σωστή μελέτη ενός ανελκυστήρα

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 

ΤΟΙΧΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

 

1. Σε τμήματα του κτιρίου όπου απαιτείται το φρεάτιο να συμβάλλει κατά της εξάπλωσης πυρκαγιάς, πρέπει αυτό να περικλείεται πλήρως από αδιάτρητα τοιχώματα, δάπεδο και οροφή. Τα μόνα ανοίγματα που επιτρέπονται, είναι αυτά που σχετίζονται με τη λειτουργία του ανελκυστήρα (θύρες φρεατίου, ανοίγματα εξαερισμού, οπές μεταξύ φρεατίου και μηχανοστασίου, ..…) Τα τοιχία του φρεατίου συνιστάται να είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν). Η χρήση πλινθοδομής επιτρέπεται, αλλά κατασκευαστικά δεν συνιστάται.

 

Τα τμήματα των τοιχίων που βρίσκονται στην πλευρά των θυρών, καλό είναι να είναι κατασκευασμένα από πλινθοδομή, για να μπορεί να είναι εύκολα τροποποιήσιμα σε περίπτωση που χρειαστούν κάποιες διαφοροποιήσεις. Βέβαια πάνω από το άνοιγμα που προορίζεται για το κάσωμα, πρέπει να υπάρχει σενάζι (πρέκι) για εύκολη στερέωση του κασώματος της πόρτας . Η οροφή του φρεατίου που προορίζεται για υδραυλικό ανελκυστήρα, δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, αλλά για λόγους πρακτικής, πρέπει να γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης δεν απαιτείται πρόβλεψη για οπές, με εξαίρεση την σπάνια περίπτωση που το μηχανοστάσιο βρίσκεται στο δώμα του φρεατίου, όπου είναι χρήσιμο να προϋπάρχουν δυο οπές διαμέτρου 10cm σε μια γωνία της οροφής για την διέλευση του ελαστικού σωλήνα και των καλωδιώσεων.

 

2. Σε τμήματα του κτιρίου όπου δεν απαιτείται το φρεάτιο να συμβάλλει κατά της εξάπλωσης πυρκαγιάς (π.χ. πανοραμικοί ανελκυστήρες), δεν χρειάζεται να είναι πλήρως καλυμμένο. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητα τα εξής :

 

  • περίβλημα ύψους 3,5 μέτρα τουλάχιστον από την πλευρά των θυρών 

  • περίβλημα ύψους 2,5μέτρα τουλάχιστον από τις υπόλοιπες πλευρές και πλήρης προστασία σε περιπτώσεις ανελκυστήρων εκτεθειμένων στις καιρικές συνθήκες.

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν περιβλήματα από υαλοπίνακες, τότε αυτοί πρέπει να είναι πολυστρωματικής κατασκευής και ικανής αντοχής ώστε να μπορούν να αντέξουν μια δύναμη ίση με 300Ν ομοιόμορφα κατανεμημένη πάνω σε επιφάνεια 5cm2 κάθετα του φρεατίου, σε οποιοδήποτε σημείου του. Στην πράξη, η χρήση πολυστρωματικού υαλοπίνακα (triplex) πάχους 5 + μεμβράνη + 5 mm είναι αποδεκτή, εκτός των περιπτώσεων πολύ μεγάλων επιφανειών, όπου ενεργούμε κατά περίπτωση.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

 

Αυτός πρέπει να γίνεται με ανοίγματα στην άνω απόληξη του φρεατίου με ελάχιστη διατομή ίση με το 1% της οριζόντιας διατομής του φρεατίου π.χ. για φρεάτιο διαστάσεων 1,80x2,50 m, το οποίο έχει εμβαδόν 4,5 m2, η ελάχιστη επιφάνεια αερισμού πρέπει να είναι 0,045m2 ή άνοιγμα (ενδεικτικά) 18x25 cm.

 

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

 

Με τον όρο άνω απόληξη φρεατίου, ονομάζουμε τον χώρο που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της τελευταίας στάσης. Αυτός ο χώρος, κατά κανόνα πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο από το standard ύψος των ορόφων της οικοδομής, ώστε να υπάρχει χώρος για τις ασφαλιστικές διατάξεις του ανελκυστήρα, καθώς επίσης και χώρος για τον συντηρητή, σε περίπτωση που βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου για εργασίες συντήρησης.

 

Ενδεικτικά, το ύψος του τελευταίου ορόφου (Υ.Τ.Ο.) πρέπει να είναι της τάξεως των 3400 έως 3600mm. (Κατασκευαστικά, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με ύψος της τάξεως των 3000 έως 3200 mm, στην περίπτωση αυτή όμως, απαιτούνται κάποιες πρόσθετες ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία του συντηρητή. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει (με λήψη ειδικών μέτρων κατά την εγκατάσταση) και με ύψος τελευταίου ορόφου της τάξεως των 2800mm. Για περαιτέρω μείωση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την εταιρεία μας).

 

Σε ανελκυστήρες φορτίων, καλό είναι να έχουμε αρκετά μεγάλο ύψος τελευταίου ορόφου (της τάξεως των 3500 έως 4000mm). Με τον όρο κάτω απόληξη φρεατίου, ονομάζουμε το χώρο που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της πρώτης στάσης. Ο χώρος αυτός προορίζεται για τις ασφαλιστικές διατάξεις του ανελκυστήρα, και για χώρο προστασίας του συντηρητή (σε περίπτωση ανεπιθύμητης καθόδου του θαλάμου).

 

Η κάτω απόληξη του φρεατίου (ή βάθος πυθμένα ΒΠ), πρέπει να έχει βάθος της τάξεως των 1200 έως 1400mm. (Κατασκευαστικά, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με βάθος της τάξεως των 800 έως 1000mm, στην περίπτωση αυτή όμως απαιτούνται κάποιες πρόσθετες ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία του συντηρητή .Σε ακραίες περιπτώσεις, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με κάτω απόληξη της τάξεως των 600 έως 800mm. Για περαιτέρω μείωση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την εταιρεία μας).

 

Σε ανελκυστήρες φορτίων όμως, καλό είναι να έχουμε κάτω απόληξη με μεγαλύτερο βάθος (της τάξεως των 1500 έως 2000 mm).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

 

Η εσωτερική επιφάνεια των τοιχίων πρέπει να είναι λεία χωρίς προεξοχές για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός του συντηρητή όταν αυτός βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου για συντήρηση του ανελκυστήρα. Τυχόν σιδηρόβεργες που μπορεί να προεξέχουν από την επιφάνεια του τοιχίου πρέπει να κόβονται και να τροχίζονται. Συνιστάται επίσης η επίχριση (σοβάτισμα) της εσωτερικής επιφάνειας των τοιχίων.

 

 

 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΙΩΝ

 

Κατά τη δόμηση των φρεατίων, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την όσο το δυνατό ακριβέστερη κατακόρυφη δόμηση των τοιχίων. Αυτό απαιτείται, διότι στους ανελκυστήρες, λόγω της κατακόρυφης κίνησης θεωρούμε σαν καθαρές διαστάσεις φρέατος, αυτές που προκύπτουν αν πάρουμε τα στενότερα σημεία του φρέατος κατά το αλφάδιασμά του. Συνεπώς ένα μη καλοαλφαδιαμένο φρέαρ, έχει πολλές περιοχές μη ωφέλιμες.

 

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στην κατακορυφότητα των ανοιγμάτων που προορίζονται για τοποθέτηση των θυρών ορόφου φρέατος. Τυχόν απόκλιση της κατακορυφότητας αυτής, θα δυσχεράνει την τοποθέτηση των κασωμάτων των θυρών αυτών.

 

Για τους λόγους αυτούς, πρέπει σε κάθε περίπτωση, να διαστασιολογούμε όλες τις διαστάσεις του φρεατίου (πλάτος, βάθος, …) κατά 3 έως 5 cm μεγαλύτερες από τις (θεωρητικά) απαιτούμενες.

 

 

 

ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

 

Ο πυθμένας της κάτω απόληξης του φρεατίου πρέπει να είναι ενισχυμένης αντοχής, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις ακόλουθες δυνάμεις :

 

  • Κάτω από κάθε οδηγό θαλάμου να μπορεί να δεχτεί φορτίο ίσο με το βάρος του οδηγού, προσαυξημένο με τα φορτία που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία της αρπάγης. Πρακτικά, αν θεωρήσουμε ένα φορτίο ίσο με το τετραπλάσιο του ωφελίμου φορτίου κάτω από κάθε οδηγό, μας καλύπτει σε κάθε περίπτωση.

 

  • Κάτω από κάθε οδηγό αντιβάρου (για ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες) να μπορεί να δεχτεί φορτίο ίσο με το τριπλάσιο του ωφέλιμο φορτίο (προσεγγιστικά).

 

  • Κάτω από την βάση του προσκρουστήρα θαλάμου (που βρίσκεται περίπου στο κέντρο του πυθμένα) να μπορεί να αντέχει φορτίο ίσο με το 4πλάσιο φορτίο που έχει ο θάλαμος πλήρως φορτωμένος. Πρακτικά πρέπει να υπολογίζουμε για το σημείο αυτό, φορτίο ίσο με το 8πλάσιο του ωφελίμου φορτίου • Κάτω από το έμβολο, (για υδραυλικούς ανελκυστήρες) να μπορεί να αντέχει φορτίο ίσο (κατά προσέγγιση) με το 10πλάσιο του ωφελίμου φορτίου.

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

 

1. Τα μηχανοστάσια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα. Δεν πρέπει να περιέχουν αγωγούς, καλώδια ή διατάξεις διαφορετικές από αυτές που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα.

 

2. Οι ηλεκτρικές παροχές από τον πίνακα κοινοχρήστων προς το μηχανοστάσιο, για την κίνηση (τριφασική) και τον φωτισμό (μονοφασική) του ανελκυστήρα, πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να καταλήγουν σε δύο ασφαλειοδιακόπτες. Ειδικά ο διακόπτης κίνησης (τριφασικός) θα πρέπει να μπορεί να κλειδώνει. Αυτό γίνεται είτε με την επιλογή κατάλληλου διακόπτη, είτε με τοποθέτησή του μέσα σε κουτί του οποίου το καπάκι να κλειδώνει. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός με διακόπτη στο χώρο του μηχανοστασίου και ρευματοδότης.

 

3. Οι διαστάσεις μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι τέτοιες έτσι ώστε να παρέχονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ελεύθερος χώρος εμπρός από τον πίνακα του ανελκυστήρα βάθους τουλάχιστον 70 cm και πλάτους τουλάχιστον 50 cm.

β) Ελεύθερος χώρος εμπρός από το καζάνι τουλάχιστον 50x60 cm.

γ) Ύψος των χωρών εργασίας στο μηχανοστάσιο τουλάχιστον 2 m (τουλάχιστον 1,80 m για κτίρια με άδεια οικοδομής πριν την 1/7/1999).

Ένα τυπικό μηχανοστάσιο πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 1,5 x 1,8 m και ύψος τουλάχιστον 2 m.

 

4. Η θύρα του μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι μεταλλική με ελάχιστες διαστάσεις 1,80 m ύψος, 0,60 m πλάτος (προτείνεται 0,80m τουλάχιστον) και να ανοίγει προς τα έξω. Πρέπει να έχει κλειδαριά με κλειδί, να μην κλειδώνει και να μπορεί να ανοίξει μέσα από το μηχανοστάσιο χωρίς την χρήση του κλειδιού (αυτό γίνεται αν κοπεί η γλώσσα της κλειδαριάς και αφαιρεθεί η εξωτερική πετούγια).

 

5. Ο εξαερισμός μηχανοστασίου θα πρέπει να γίνεται ή μέσω της θύρας η οποία θα έχει περσίδες για το σκοπό αυτό ή με άλλο μέσο.

 

6. Το δάπεδο του μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής λαδιού, όλο το υδραυλικό λάδι να παραμένει στο μηχανοστάσιο.

 

7. Πρέπει να προβλέπεται η παροχή τηλεφωνικής γραμμής στον χώρο του μηχανοστασίου για την σύνδεση τηλεφώνου στον θάλαμο του ανελκυστήρα (για κτίρια με άδεια οικοδομής από 1/7/1999 και μετά).

Γενικοί Κανόνες Δόμησης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

1. Στα κτίρια του δημόσιου τομέα των ΝΠΔΔ, των κοινωφελών οργανισμών και κτίρια γραφείων, με περισσότερους από έναν ορόφους, επιβάλλεται η κατασκευή ανελκυστήρα.


Στα παραπάνω κτίρια, καθώς και στα κτίρια με χρήση κατοικίας, στα οποία είναι υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του ανελκυστήρα με επίπεδο κλίσης μέχρι και 6% και ελάχιστου πλάτους 1,30 μ., ώστε να είναι δυνατή η προσπέλαση σε αυτά ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σε όλα αυτά τα κτίρια ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας πρέπει να έχει ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις πλάτους, μήκους και ελεύθερου ανοίγματος πόρτας 1,10 μ., 1,40 μ. και 0,85 μ. αντίστοιχα. Ο χώρος μεταξύ της πόρτας του ανελκυστήρα αυτού και του απέναντι τοίχου πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 1,50 μ.

 

2. Κατά τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των κοινής χρήσης υπαίθριων χώρων των κτιρίων, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε οι χώροι αυτοί να είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι παραπάνω χώροι πρέπει να διαθέτουν διαδρόμους με ομαλό δάπεδο, κατασκευασμένο από συμπαγές μη ολισθηρό υλικό πλάτους τουλάχιστον 1,30 μ. και κλίσης μέχρι 6%.

 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

   

1. α. Σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9 μ. από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους στη θέση από την οποία γίνεται η προσπέλαση στον υπόψη όροφο,επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων με την επιφύλαξη του παραπάνω άρθρου.

 

β. Σε περίπτωση χώρου ενιαίας λειτουργίας που αναπτύσσεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα και εξυπηρετείται με εσωτερική κλίμακα, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ελέγχεται η στάθμη του δαπέδου εισόδου σ' αυτόν.

 

γ. Στις προσθήκες καθ' ύψος ή κατ' επέκταση επιτρέπεται να εφαρμόζονται οι διατάξεις για τους ανελκυστήρες που ίσχυαν κατά την έκδοση της αρχικής άδειας, με την επιφύλαξη των όρων της παρακάτω παραγράφου.

 

2. Υποχρεωτικά κάθε σημείο του ορόφου του κτιρίου δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 60 μ. από τον ανελκυστήρα, μετρούμενο σε φυσική όδευση. Ο τύπος και το είδος του ανελκυστήρα που εγκαθίσταται σε ένα κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλος γι' αυτό και να πληροί όλες τις απαιτήσεις - προδιαγραφές κατασκευής, για την άνετη και ασφαλή μεταφορά ατόμων.

 

3. Σε κτίρια στα οποία απαιτείται η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να συντάσσεται κυκλοφοριακή μελέτη του κτιρίου, όταν ο πληθυσμός του κτιρίου είναι μεγαλύτερος από 200 άτομα. Στην κυκλοφοριακή μελέτη του κτιρίου θα προσδιορίζονται ο αριθμός των ανελκυστήρων, η χωρητικότητα και η ταχύτητά τους.

 

4. Εγκατάσταση των ανελκυστήρων σε ένα κτίριο, δηλαδή τα οικοδομικά στοιχεία φρέατος, τα ύψη, διαστάσεις μηχανοστασίου, τροχαλιοστασίου, διαμόρφωση φρέατος, καθώς και ο τρόπος κατασκευής γίνονται σύμφωνα με τη 18173/30.8.1988 ( ΕΛΟΤ-Ε.Ν. 811.1/1988) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 664/Β), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

5. Κατά την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων σε κτίρια, λαμβάνονται τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να μην υπάρχει μεταφορά θορύβου σε διπλανά διαμερίσματα ή χώρους. Επίσης, λαμβάνονται αντικραδασμικά μέτρα στο χώρο του κλιμακοστασίου, ώστε να μη μεταδίδονται στο κτίριο οι κραδασμοί. Επίσης, λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία της εγκατάστασης από φωτιά (τοίχοι, κουφώματα με ψηλή αντίσταση στη φωτιά) και εξασφαλίζεται φράγμα για την αποτροπή διάδοσης φωτιάς ή καπνού μέσω της εγκατάστασης, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις "περί πυροπροστασίας".

 

6. Κάθε μηχανοστάσιο ανελκυστήρα που βρίσκεται σε οποιοδήποτε όροφο, εκτός από τον ανώτατο όροφο του κτιρίου, πρέπει να μην έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς άλλο χώρο του κτιρίου, εκτός από την πόρτα του, η οποία πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κανονισμού "περί πυροπροστασίας των κτιρίων".

 

Ειδικά στους υδραυλικούς ανελκυστήρες ισχύουν οι παρακάτω παρεκκλίσεις:
  

α. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος χώρος τροχαλιοστασίου.

 

β. Το μηχανοστάσιο μπορεί να μην είναι σε επαφή με το φρεάτιο.Στην περίπτωση αυτή, οι υδραυλικοί σωλήνες και τα καλώδια που συνδέουν το μηχανοστάσιο με το φρέαρ πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό για το σκοπό αυτό κανάλι.

 

γ. Οι ελάχιστες αποστάσεις του μηχανισμού κίνησης από τους τοίχους του μηχανοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,20 μ., εκτός από την απόσταση της μιας από τις μεγάλες πλευρές του, που πρέπει να είναι 0,80 μ.

 

δ. Μπροστά από τον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα που τοποθετείται στο μηχανοστάσιο πρέπει να αφήνεται ελεύθερη απόσταση από οποιοδήποτε εμπόδιο τουλάχιστον 0,80 μ.

 

ε. Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ του ανώτατου σημείου της οροφής του θαλάμου και του κατώτατου σημείου της οροφής του φρέατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,15 μ. Επίσης, ειδικά στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, το δάπεδο του μηχανοστασίου πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής όλο το υδραυλικό υγρό να παραμένει στο μηχανοστάσιο.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ

   

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμΕΑ)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ., ΦΕΚ 210 Α/18/12/85), όταν σε ένα κτίριο υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ της επιφανείας του περιβάλλοντος χώρου και του δαπέδου του τελευταίου ορόφου μεγαλύτερη από 9 μέτρα, τότε είναι επιβεβλημένη η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων.

 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο ανελκυστήρας να διαστασιολογείται έτσι, ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), σε αναπηρικό καροτσάκι. Αυτό σημαίνει ότι το καθαρό πλάτος του θαλάμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1100mm, και το καθαρό βάθος του (από την πόρτα μέχρι απέναντι) τουλάχιστον 1400mm.

 

Οι ελάχιστες αυτές διαστάσεις αντιστοιχούν σε εμβαδόν Ε=1,54m2, το οποίο (από τον πίνακα 1.1) αντιστοιχεί σε ανελκυστήρα 8 ατόμων (ωφελίμου φορτίου 600 ή 630 kg).

 

Σημειωτέον, ότι οι διαστάσεις αυτές εξασφαλίζουν την άνετη είσοδο και έξοδο του καροτσιού, χωρίς δυνατότητα περιστροφής (για την οποία θα απαιτείτο διάσταση θαλάμου 2.000 Χ 1.400 mm). Το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας , καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία της κάθε χώρας. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ81-70 απαιτείται ελάχιστο άνοιγμα πόρτας 800mm. Σύμφωνα όμως με τον ελληνικό Γ.Ο.Κ., το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας πρέπει να είναι 850mm.

 

Εξαίρεση : Σε περίπτωση που ο θάλαμος έχει δυο πόρτες υπό γωνία , τότε η διάσταση του θαλάμου από την (κάθε ) πόρτα μέχρι απέναντι πρέπει να είναι τουλάχιστον 1400mm, οπότε προκύπτει θάλαμος διαστάσεων 1400x1400 που έχει εμβαδόν Ε=1,96m2 , που αντιστοιχεί σε ανελκυστήρα 10 ατόμων.

 

Διευκρινήσεις : Αξίζει να σημειώσουμε, ότι σύμφωνα με τον ΓΟΚ, στις περιπτώσεις όπου στο κτίριο υπάρχει και δεύτερος ανελκυστήρας, τότε αυτός μπορεί να είναι και μικρότερων διαστάσεων (π.χ. για ωφέλιμο φορτίο 300Kg) με την προϋπόθεση όμως ότι ο πρώτος μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους ορόφους του κτιρίου. (Σε περίπτωση κτιρίου με χαμηλότερο υψόμετρο, για το οποίο δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα, αν παρόλα αυτά, εγκατασταθεί, τότε δεν απαιτείται να καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες).

 

Σημείωση: Οι παραπάνω διατάξεις εξασφαλίζουν μόνο τις απαραίτητες διαστάσεις για την μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για πλήρη προσβασιμότητα και αυτοεξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες υπάρχει το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ81-70 το οποίο παρουσιάζεται σε παράρτημα που ακολουθεί.

 

 

Όπου υπάρχουν ανελκυστήρες  

 

Η είσοδος / έξοδος στο θάλαμο ανελκυστήρα είναι προσβάσιμη σε ανάπηρα πρόσωπα

 

Η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει τουλάχιστον καθαρό άνοιγμα 0,80 μ.

 

Ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,40 μ. μήκος και 1,10 πλάτος.

 

Νοείται ότι όταν η οικοδομή αφορά χώρο νοσηλείας (κλινική) οι καθαρές εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα είναι τουλάχιστον 2,20μ μήκος και 1,10 μ πλάτος.

 

Νοείται ότι τα κομβία ελέγχου έχουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση.

 

Σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 1.05μ έως 1,30 μ και 0,40 μ από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα και/ή την αστυνομία και/ή την πυροσβεστική υπηρεσία.

 

Οδηγία: η είσοδος στον ανελκυστήρα να βρίσκεται πάντα στην μικρή πλευρά 1,10 για να έχει αρκετό βάθος το τροχοκάθισμα.

 

Επειδή μιλάμε για ανελκυστήρα ΑΜΕΑ οι πόρτες των ορόφων και του θαλάμου πρέπει να είναι υποχρεωτικά αυτόματες σε όλες τις περιπτώσεις (και όχι ημιαυτόματες όπως συνηθίζεται )εκτός εάν υπάρχει και δεύτερος ανελκυστήρας 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ)

 

Βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ81-1 (για ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες και ΕΝ81-2 (για υδραυλικούς ανελκυστήρες), καθορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις που επιτρέπεται να έχει ένας θάλαμος ανελκυστήρα συναρτήσει του ωφελίμου φορτίου του. Δεν επιτρέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν (για το ωφέλιμο φορτίο που επιλέγουμε), για να μην υπάρχει περίπτωση να υπερφορτωθεί. Βάσει του προτύπου αυτού έχουμε τα παρακάτω. 

Παράδειγμα α΄ : Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν ανελκυστήρα 10 ατόμων, τότε το μέγιστο εμβαδόν θαλάμου είναι 1,90m2. Συνεπώς μια διάσταση θαλάμου 1100x1700 που αντιστοιχεί σε εμβαδόν 1,87 m2 είναι αποδεκτή.

 

Παράδειγμα β΄ : Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν ανελκυστήρα για ωφέλιμο φορτίο 3000 Kg, τότε πρέπει να υπολογίσουμε κατ΄ αρχήν τα 5,00 m2 που αντιστοιχούν στα 2500 Kg και επιπλέον 0,16m2 για κάθε 100 Kg επιπλέον φορτίο Δηλαδή 5,00 + 5x0,16 = 5,80 m2

 

Σημείωση : Σε ανελκυστήρες φορτίων, επιτρέπεται να έχουμε μικρότερο εμβαδόν θαλάμου για κάποιο ωφέλιμο φορτίο. Π.χ. για φορτίο 1200 kg θα μπορούσαμε να έχουμε εμβαδόν θαλάμου 2,12 m2

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ Για υδραυλικούς ανελκυστήρες φορτίων με συνοδεία ατόμων, η ωφέλιμη επιφάνεια θαλάμου μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή που προσδιορίζεται από τον πίνακα 1.1 (του ΕΝ81-2), αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που προσδιορίζεται από τον πίνακα 1.1.Α (του ΕΝ81-2), για το αντίστοιχο ονομαστικό φορτίο.

Στην περίπτωση αυτή, μόνο ο κινητήριος μηχανισμός (έμβολο και μονάδα ισχύος) επιτρέπεται να υπολογιστεί βάσει του παραπάνω πίνακα, ενώ όλα τα μηχανικά μέρη του ανελκυστήρα (σασσί, θάλαμος, συρματόσχοινα, ράγες, αρπάγη κ.λ.π.) πρέπει να υπολογίζονται βάσει του ωφελίμου φορτίου που προκύπτει από τον πίνακα 1.1 (του ΕΝ81-2).

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι υδραυλικοί ανελκυστήρες αυτοκινήτων, για τους οποίους το ωφέλιμο φορτίο υπολογίζεται από τον πίνακα 1.1.Α (για τον υπολογισμό του κινητήριου μηχανισμού) ενώ βάσει του φορτίου που προκύπτει από τον πίνακα 1.1, υπολογίζονται όλα τα μηχανικά μέρη του ανελκυστήρα.

 

Παράδειγμα : Για υδραυλικό ανελκυστήρα φορτίων με συνοδεία ατόμων με διαστάσεις θαλάμου 1,75x2,0 m (3,5 m2) το ωφέλιμο φορτίο μπορεί να υπολογιστεί βάσει του πίνακα 1.1.Α (του ΕΝ81-2) ίσο με 1000 Kg. Βάσει του φορτίου αυτού μπορεί να υπολογιστεί μόνον ο κινητήριος μηχανισμός, ενώ τα μηχανικά μέρη πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με το φορτίο που προκύπτει για τον συγκεκριμένο θάλαμο των 3,5 τ.μ. από τον πίνακα 1.1 που είναι 1600 Kg.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ)

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΠΟΡΤΕΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΠΟΡΤΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ

 

Εξ ορισμού, ο θάλαμος του ανελκυστήρα, πρέπει να φέρει πόρτα εσωτερική σε κάθε άνοιγμα του, η oποία πρέπει να είναι αυτόματη. Υπάρχουν τριών ειδών συνδυασμοί

 

• Αυτόματη πόρτα στον θάλαμο και ταυτόχρονα αυτόματες πόρτες στους ορόφους,

• Πόρτα θαλάμου τύπου BUS και ημιαυτόματες πόρτες στους ορόφους και

• Αυτόματη πόρτα στον θάλαμο και ημιαυτόματες πόρτες στους ορόφους (σπάνια περίπτωση).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βάσει της σχετικής νομοθεσίας απαγορεύεται η χρήση χειροκίνητων πορτών στο εσωτερικό του θαλάμου, ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη ασφαλείας (π.χ. μόνο φωτοκύτταρο).

 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΥ :

 

Μπορεί να είναι ενός, δυο, τριών, τεσσάρων, έξι ή οκτώ φύλλων, όπως επίσης κεντρικού ή τηλεσκοπικού ανοίγματος.

Συνηθέστερη περίπτωση είναι αυτή των δυο φύλλων και ανοίγματος κεντρικού ή τηλεσκοπικού. Οι πόρτες τηλεσκοπικού ανοίγματος διακρίνονται σε δεξιές ή αριστερές, ανάλογα με την φορά προς την οποία ανοίγουν, βλέποντάς τες από έξω (στεκούμενοι στον όροφο).

Η επιλογή του είδους θυρών εξαρτάται από το επιθυμητό καθαρό άνοιγμα και από το διαθέσιμο χώρο που υπάρχει στο φρεάτιο.

Το καθαρό ύψος των πορτών θαλάμου και φρεατίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.000 mm. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η ονοματολογία των εξαρτημάτων των αυτομάτων πορτών θαλάμου και ορόφου (φρεατίου)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις διαστάσεις των κασωμάτων, βάσει των οποίων πρέπει να καθορίζονται τα ανοίγματα των τοιχίων του φρέατος. Βέβαια, κατά τη δόμηση των φρεατίων, μπορούμε να αφήσουμε περισσότερο ή τελείως ανοιχτή την πλευρά των θυρών φρεατίου και να κάνουμε αργότερα την τελική διαμόρφωση (κατά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα) με μεταλλικά στοιχεία (πορτασιές).

 

Παρακάτω δίνουμε τις κύριες διαστάσεις των αυτομάτων πορτών, για να μπορέσει να γίνει εύκολα η επιλογή του είδους τους. Σε κάθε περίπτωση αναφέρουμε και την συνήθη χρήση τους.

Τα καθαρά ανοίγματα των πορτών PL μπορεί να είναι μεταξύ των 600 και 2500mm και ακέραια πολλαπλάσια των 100mm. Ενδιάμεσα ανοίγματα υπάρχουν μόνο για 650, 750 και 850mm.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ

O ανελκυστήρας 8 ατόμων παρουσιάζεται αναλυτικότερα, διότι αποτελεί το συνηθέστερο είδος στις οικοδομές. Πρόκειται για ανελκυστήρα που τοποθετείται σε φρέαρ πλάτους 1500mm και βάθους 1700mm. Τον παρουσιάζουμε στις δύο βασικές του εκδοχές (για πόρτα ημιαυτόματη και αυτόματη), και κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να προσδιοριστεί από αυτές.

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ BUS ΚΑΙ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ

 

Το έμβολο τοποθετείται πλαγίως (δεξιά ή αριστερά).Η απόσταση του θαλάμου από τον ένα τοίχο είναι 300mm και από τον άλλο 100mm. Η πόρτα συνιστάται να έχει άνοιγμα 800mm. Το φρεάτιο χωράει άνετα τον θάλαμο των 8 ατόμων.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ.

Το έμβολο τοποθετείται πλαγίως (δεξιά ή αριστερά). Η απόσταση του θαλάμου από τον ένα τοίχο είναι 300 mm και από τον άλλο 100mm.

 

Η πόρτα συνιστάται έχει άνοιγμα 800mm. Η πόρτα ορόφου πατάει στον όροφο κατά 60mm, για να εξοικονομήσουμε τον αναγκαίο χώρο.

 

Συνιστάται να μην χτίζεται τοιχοποιία δεξιά και αριστερά της πόρτας, παρά μόνο πάνω από το οριζόντιο σενάζι (κούτελο).

Τηλεφωνικό Κέντρο211 0139 949

 e mail info@nextlevel.gr

 Φαξ211 800 5596 

ΓΡΑΦΕΙΑ : Δερβενακίων 10 Δάφνη Αθήνα 17235

ΑΠΟΘΗΚΗ : Αλεξάνδρας 31 Δάφνη Αθήνα 17235

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΦΟΡΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΩΝ ME AYTOMATEΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ

bottom of page