top of page

Νομοθεσία Ανελκυστήρων

®

Βρείτε Τα Πάντα Για Το Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Κτιριοδομικός κανονισμός.

'Αρθρο 372

 

 

(άρθρο 29 απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989, παρ. 11 απόφ. 49977/3068/27/30.6.1989)

 

1.α. Σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9 μ. από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους στη θέση από την οποία γίνεται η προσπέλαση στον υπόψη όροφο, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων με την επιφύλαξη του άρθρου 260.

 

β. Σε περίπτωση χώρου ενιαίας λειτουργίας που αναπτύσσεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα και εξυπηρετείται με εσωτερική κλίμακα, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ελέγχεται η στάθμη του δαπέδου εισόδου σ' αυτόν.

 

γ. Στις προσθήκες καθ' ύψος ή κατ' επέκταση επιτρέπεται να εφαρμόζονται οι διατάξεις για τους ανελκυστήρες που ίσχυαν κατά την έκδοση της αρχικής άδειας, με την επιφύλαξη των όρων της παρακάτω παραγράφου 3.

 

2. Υποχρεωτικά κάθε σημείο του ορόφου του κτιρίου δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 60 μ. από τον ανελκυστήρα, μετρούμενο σε φυσική όδευση. Ο τύπος και το είδος του ανελκυστήρα που εγκαθίσταται σε ένα κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλος γι' αυτό και να πληροί όλες τις απαιτήσεις - προδιαγραφές κατασκευής, για την άνετη και ασφαλή μεταφορά ατόμων.

 

3. Σε κτίρια στα οποία απαιτείται η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να συντάσσεται κυκλοφοριακή μελέτη του κτιρίου, όταν ο πληθυσμός του κτιρίου είναι μεγαλύτερος από 200 άτομα. Στην κυκλοφοριακή μελέτη του κτιρίου θα προσδιορίζονται ο αριθμός των ανελκυστήρων, η χωρητικότητα και η ταχύτητά τους.

 

6. Κάθε μηχανοστάσιο ανελκυστήρα που βρίσκεται σε οποιοδήποτε όροφο, εκτός από τον ανώτατο όροφο του κτιρίου, πρέπει να μην έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς άλλο χώρο του κτιρίου, εκτός από την πόρτα του, η οποία πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κανονισμού "περί πυροπροστασίας των κτιρίων".

 

4. Η εγκατάσταση των ανελκυστήρων (ηλεκτροκίνητων) σε ένα κτίριο, δηλαδή τα οικοδομικά στοιχεία φρέατος, τα ύψη, διαστάσεις μηχανοστασίου, τροχαλιοστασίου, διαμόρφωση φρέατος, καθώς και ο τρόπος κατασκευής γίνονται σύμφωνα με τη 18173/30.8.1988 (ΕΛΟΤ-Ε.Ν.81.1/1988) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 664/Β), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

 

 

   

 

    Ειδικά στους υδραυλικούς ανελκυστήρες ισχύουν οι παρακάτω παρεκκλίσεις:

 

α. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος χώρος τροχαλιοστασίου.

 

β. Το μηχανοστάσιο μπορεί να μην είναι σε επαφή με το φρέαρ. Στην περίπτωση αυτή, οι υδραυλικοί σωλήνες και τα καλώδια που συνδέουν το μηχανοστάσιο με το φρέαρ πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό για το σκοπό αυτό κανάλι.Οι ελάχιστες αποστάσεις του μηχανισμού κίνησης από τους τοίχους του μηχανοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστο 0,20 

 

μ., εκτός από την απόσταση της μιας από τις μεγάλες πλευρές του, που πρέπει να είναι 0,80 μ.

 

δ. Μπροστά από τον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα που τοποθετείται στο μηχανοστάσιο πρέπει να αφήνεται ελεύθερη απόσταση από οποιοδήποτε εμπόδιο τουλάχιστο 0,80 μ.

 

ε. Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ του ανώτατου σημείου της οροφής του θαλάμου και του κατώτατου σημείου της οροφής του φρέατος πρέπει να είναι τουλάχιστο 1,15 μ. Επίσης, ειδικά στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, το δάπεδο του μηχανοστασίου πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής όλο το υδραυλικό υγρό να παραμένει στο μηχανοστάσιο.

 

5. Κατά την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων σε κτίρια, λαμβάνονται τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να μην υπάρχει μεταφορά θορύβου σε διπλανά διαμερίσματα ή χώρους. Επίσης, λαμβάνονται αντικραδασμικά μέτρα στο χώρο του κλιμακοστασίου, ώστε να μη μεταδίδονται στο κτίριο οι κραδασμοί. Επίσης, λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία της εγκατάστασης από φωτιά (τοίχοι, κουφώματα με ψηλή αντίσταση στη φωτιά) και εξασφαλίζεται φράγμα για την αποτροπή διάδοσης φωτιάς ή καπνού μέσω της εγκατάστασης, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις "περί πυροπροστασίας".

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 

Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων αφορούν στη διενέργεια τόσο αρχικών όσο και περιοδικών ελέγχων για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.  Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Εγκεκριμένο Οργανισμό αποτελεί επίσημη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008.

 

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β/2008 :

 

Νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2 / 1998 (σήμανση CE).

Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν από το 1978 οφείλουν να ελεγχθούν έως τις 31/12/2010.

Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή προέγκριση εγκατάστασης) μετά το 1978 οφείλουν να ελεγχθούν έως τις 31/12/2011.

Ανελκυστήρες που λειτουργούν χωρίς έγγραφα νομιμότητας θα πρέπει να ελεγχθούν έως τις 31/12/2012.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται στο εξής περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 5 χρόνια αναλόγως τη χρήση τους

 

Η TUV HELLAS είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό κοινοποίησης 0654 για την παροχή υπηρσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανελκυστήρων.  Η δυναμική ανάπτυξής μας επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουμε Επιθεωρήσει - Πιστοποιήσει περισσότερους από 15000 ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων σε μεγάλα Ολυμπιακά Έργα, μεγάλες Ξενοδοχειακές και Νοσοκομειακές Μονάδες αλλά και σε πολλά μεγάλα Ιδιωτικά Έργα

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Προκειμένου να διασφαλίζεται ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αλλά και οι κρατικές αρχές ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία του ανελκυστήρα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων από ιδιωτικούς φορείς ελέγχου. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα μπορεί να πιστοποιεί την εγκατάστασή του, μόνο εάν έχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας που να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-9001 και της ισχύουσας νομοθεσίας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

 

Σημειώνεται ότι την επιλογή του Φορέα και την ανάθεση του ελέγχου κάνει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου, και όχι ο συντηρητής του.

 

 

 

Ε. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ)

 

Για ανελκυστήρες που λειτουργούν από χρόνια με προέγκριση, οι ιδιοκτήτες πρέπει να παραλάβουν αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα από την αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας στην οποία ανήκει η οικοδομή που λειτουργεί ο ανελκυστήρας. Στη συνέχεια πρέπει να απευθυνθούν σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου της επιλογής τους ο οποίος να διενεργήσει έλεγχο του ανελκυστήρα και να χορηγήσει σχετική βεβαίωση- πιστοποιητικό. Αυτό, μαζί με τον φάκελο του ανελκυστήρα, ο οποίος θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω στην παράγραφο Α, κατατίθεται εκ νέου στην αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας εντός ενός έτους από την αρχική παραλαβή του φακέλου και χορηγείται όπως και για τους νέους ανελκυστήρες αριθμός μητρώου του ανελκυστήρα. Επισημαίνεται ότι ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του ανελκυστήρα και οι απαιτήσεις ασφαλείας γι' αυτόν είναι οι ίδιες από το 1997 έως σήμερα, και εν πολλοίς από το 1988.Επομένως οι ιδιοκτήτες πρέπει να προσέχουν όταν τους ζητείται να κάνουν αλλαγές και προσθήκες στους ανελκυστήρες, καθώς αυτές ενδεχομένως να ήταν υποχρέωση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα κατά την εγκατάσταση.

 

 

 

ΣΤ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Παράπονα για την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του ανελκυστήρα μπορεί να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με την περίπτωση, στον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή στο συντηρητή του. Αν τα προβλήματα δεν διορθωθούν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο από τους παραπάνω αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, στην αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας, και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υφυπουργείου Εμπορίου ή και στο Ινστιτούτο Καταναλωτή (ΙΝΚΑ).

 

Προσοχή: Σε περίπτωση μη τήρησης της νομοθεσίας από τους εγκαταστάτες, τους συντηρητές, τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, τόσο οικονομικές όσο και ποινικές.

 

Η πλήρης και συνεχής συμμόρφωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα προς τις νομοθετικές απαιτήσεις, εξασφαλίζει, κατά κανόνα, την ασφαλή λειτουργία κάθε ανελκυστήρα και ως εκ τούτου την αποφυγή τραγικών ατυχημάτων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

11.03.08

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ!

 

 

Σημαντικότατη παράταση στο χρόνο ελέγχου των παλαιών ανελκυστήρων θα δοθεί άμεσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο επεξεργάζεται νέο πλαίσιο διεξαγωγής των ελέγχων ασφαλείας, που θα καθορίζει τους όρους, την έκταση και το χρόνο διενεργείας των ελέγχων και θα κατοχυρώνει τα συμφέροντα των ιδιοκτητών και διαχειριστών κτιρίων με ανελκυστήρες...

 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΚΥΑ Φ9.2./ΟΙΚ 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/97)

ΚΥΑ Φ9.2./ΟΙΚ 3899/253 (ΦΕΚ 291/Β/2002)

Διορθώσεις της παραπάνω ΚΥΑ (ΦΕΚ 372, 510, 781/Β/2002)

Έγγραφο Υπ.Ανάπτυξης/ΓΓΒ-ΔΥΒ Φ9.2./7192/506/12-7-2002

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ!

 

Σημαντικότατη παράταση στο χρόνο ελέγχου των παλαιών ανελκυστήρων θα δοθεί άμεσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο επεξεργάζεται νέο πλαίσιο διεξαγωγής των ελέγχων ασφαλείας, που θα καθορίζει τους όρους, την έκταση και το χρόνο διενεργείας των ελέγχων και θα κατοχυρώνει τα συμφέροντα των ιδιοκτητών και διαχειριστών κτιρίων με ανελκυστήρες. Αυτό προέκυψε από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ κ. Σπύρου Παπαδόπουλου στο 22ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ (29/1), όσο και ειδική δήλωσή του στις 15/2. Συνεπώς ουδείς λόγος βιασύνης υπάρχει για άμεση διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργηθούν όταν και όπως θα προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου, που αναμένεται αν ισχύσουν από την άνοιξη.

 

Σύμφωνα το άρθρο 10 παρ. 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 3899/253/Φ 9.2 που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 291/Β΄/8-3-2002, οι ανελκυστήρες που λειτουργούν εφοδιασμένοι με άδεια λειτουργίας βάσει προηγουμένων ισχυουσών διατάξεων, θα έπρεπε να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό ελέγχου που θα εκδοθεί από νόμιμα αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου εντός τριών ετών από την έκδοση του Φ.Ε.Κ.

 

Αυτό σήμαινε ότι μέχρι τις 8 Μαρτίου 2005 θα έπρεπε να επιθεωρηθούν περίπου 400.000 ανελκυστήρες, που λειτουργούν σε παλαιά και νεότερα κτίρια, σε όλη τη χώρα, πράγμα απολύτως αδύνατον!

Ολοι αυτοί οι ανελκυστήρες, θα έπρεπε να επιθεωρηθούν από πιστοποιημένο φορέα ελέγχου της επιλογής των ιδιοκτητών ή διαχειριστών του κτιρίου όπου βρίσκονται. Η αμοιβή των ελεγκτών έχει καθοριστεί από τους ίδιους σε 200-250 ευρώ για τον αρχικό έλεγχο και περί τα 50 ευρώ για τον επανέλεγχο, πλέον ΦΠΑ 23%.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 

Οι περισσότεροι παλαιοί ανελκυστήρες είναι ηλεκτροκίνητοι (αυτοί που λειτουργούν με συρματόσχοινα), ενώ οι νεώτεροι είναι υδραυλικοί, είτε άμεσης ανάρτησης (με το υδραυλικό έμβολο κάτω από το θάλαμο) είτε έμμεσης (με το έμβολο στο πλάι του θαλάμου). Επίσης ανάλογα με την πόρτα που φέρουν στο φρέαρ ανελκυστήρα, χωρίζονται σε ανελκυστήρες με ημιαυτόματη (περιστροφική) πόρτα φρέατος-οι γνωστές σε όλους απλές πόρτες- ή με αυτόματη πόρτα φρέατος (που μπορεί να είναι κεντρικού ή πλευρικού ανοίγματος, απλή ή τηλεσκοπική. Τέλος υπάρχουν ανελκυστήρες με απλοί ή αυτόματοι.

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 

Η διαδικασία μέχρι την χορήγηση άδειας λειτουργίας ενός ανελκυστήρα που εγκαθίσταται σήμερα σε μια οικοδομή, προβλέπει:

 

ΕΓΚΡΙΣΗ 

της οικοδομικής άδειας και των αρχιτεκτονικών σχεδίων που δείχνουν τη θέση του φρέατος του ανελκυστήρα, του μηχανοστασίου και τις διαστάσεις τους

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

μελέτης από μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο ή ναυπηγό μηχανικό ΑΕΙ, πτυχιούχο ηλεκτρολόγο ΤΕΙ, αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο Δ΄ ειδικότητας που να περιλαμβάνει:

Υπολογισμό και τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και Προϋπολογισμό της

2. Μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια.

 

ΣΥΝΤΑΞΗ

 υπεύθυνων δηλώσεων

Ανάθεσης-ανάληψης εγκατάστασης από τον ιδιοκτήτη-διαχειριστή και τον συντηρητή (εις διπλούν)

Ανάθεσης-ανάληψης συντήρησης από τον ιδιοκτήτη-διαχειριστή και τον συντηρητή (εις διπλούν)

Στατικής αντοχής από αρμόδιο μηχανικό.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 στην αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας που ανήκει η οικοδομή:

Βιβλιαρίου παρακολούθησης ανελκυστήρα, για θεώρηση

Βεβαίωσης, από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων, ότι αυτός έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δήλωσης συμμόρφωσης (CE) για τα στοιχεία ασφάλειας του ανελκυστήρα

Πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για τις αντοχές των σωλήνων, των προσκρουστήρων, του εμβόλου και των συρματοσχοίνων

Αποδεικτικών πληρωμής και παραβόλων

Β. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 

Για να γίνουν οι δοκιμές στην εγκατάσταση ανελκυστήρα ο υπεύθυνος εγκαταστάτης υποβάλει στη ΔΕΗ δήλωση προσωρινής ηλεκτροδότησης η οποία ισχύει για 2 μήνες .

Μέσα στους δύο αυτούς μήνες πρέπει να έχουν υποβληθεί υπό μορφή φακέλου τα παραπάνω αναφερόμενα στην αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας που ανήκει η οικοδομή .Αυτή καταχωρεί το φάκελο του ανελκυστήρα, εάν είναι πλήρης και σωστός και χορηγεί στον ιδιοκτήτη, στο διαχειριστή ή στον εκπρόσωπό του έναν αριθμό Μητρώου. Η ισχύς της καταχώρησης (άδειας) είναι για τέσσερα (4) χρόνια.

 

Ο αριθμός μητρώου υποβάλλεται στη ΔΕΗ από τον ιδιοκτήτη και έτσι ηλεκτροδοτείται οριστικά ο ανελκυστήρας. Μετά τα 4 χρόνια με ευθύνη του ιδιοκτήτη(ύστερα από έγγραφη ενημέρωση- 3 μήνες πριν τη λήξη της ισχύος- από το συντηρητή) πρέπει να διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου περιοδικός έλεγχος που να επιβεβαιώνει τη σωστή συντήρηση και την ασφάλεια χρήσης του ανελκυστήρα. Η έκθεση περιοδικού ελέγχου προσκομίζεται στη Νομαρχία και ανανεώνεται η καταχώρηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης εμπρόθεσμα της έκθεσης αυτής ενημερώνεται η ΔΕΗ και διακόπτει την ηλεκτροδότηση.

Με ευθύνη του εγκαταστάτη αρχικά και του συντηρητή στη συνέχεια, σε κάθε θάλαμο ανελκυστήρα μπαίνει το σήμα "CE" (Ευρωπαϊκή συμμόρφωση), συνοδευόμενο από τον αριθμό κοινοποίησης του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου του συγκεκριμένου ανελκυστήρα.

 

 

 

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

 Η συντήρηση διενεργείται από κατάλληλα αδειοδοτημένο για το σκοπό αυτό συνεργείο που έχει καταχωρηθεί στην αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας. Το συνεργείο περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο άτομα, έναν τεχνίτη και έναν βοηθό. Σε ανελκυστήρες οικοδομών «οικιακής χρήσης» επιβάλλονται 12 τουλάχιστον συντηρήσεις το χρόνο, κάτι που δεν δικαιολογείται, και δυστυχώς πολλές φορές δεν τηρείται στην πράξη. Κάθε τέτοια συντήρηση πρέπει να διαρκεί, σύμφωνα με το Νόμο, τουλάχιστον μια ώρα. Η συντήρηση έχει σκοπό να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, κυρίως, όλα τα κρίσιμα για την ασφάλεια των επιβατών του ανελκυστήρα, στοιχεία.

 

Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής εφόσον δεν είναι ικανοποιημένος από ένα συνεργείο μπορεί να το αλλάξει αφού πρώτα ενημερώσει επισήμως, προ 20 ημερών, το συνεργείο ότι θα διακόψει τη συντήρηση, βρει νέο συνεργείο και ειδοποιήσει εντός 20 ημερών τη Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας που ανήκει η οικοδομή για την αλλαγή αυτή. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής πρέπει να αναγγέλλει στον συντηρητή τυχόν βλάβες ή ανωμαλίες κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα και να μεριμνά για τον περιοδικό έλεγχό του. Επίσης πρέπει να τηρεί το φάκελο του ανελκυστήρα και το επίσημο βιβλίο συντήρησής του, καθώς και τα αποδεικτικά φύλλα συντήρησης που του χορηγεί το συνεργείο συντήρησης, μετά από κάθε συντήρηση.

Άρθρο 13

 

Κυρώσεις

 

Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 11 της κοινής υπουρ−

 

γικής απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ 815/Β/1997) για 

 

τους παραβάτες των διατάξεων του παρούσας κοινής 

 

υπουργικής απόφασης ορίζονται τα εξής:

 

1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή 

 

συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επα−

 

νέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω 

 

απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφα−

 

σης εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της 

 

εθνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου 

 

Νομάρχη πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ 

 

υπέρ της Ν. Α. που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα 

 

με τις διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Σε πε−

 

ρίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να διπλασιάζεται, 

 

με την ίδια διαδικασία.

 

2. Στους αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους φορείς 

 

ελέγχου ανελκυστήρων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προ−

 

βλέπονται από το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. οικ.3354/91/8.2.2001 

 

(ΦΕΚ 149/Β/2001) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά 

 

ισχύει. Επίσης σε αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους 

 

φορείς ελέγχου που εκτελούν πλημμελείς ή πλαστούς ή 

 

γενικότερα πλασματικούς ελέγχους που δεν ανταποκρίνο−

 

νται στην πραγματικότητα κατά παράβαση της υπ’ αριθμ. 

 

Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής 

 

απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, 

 

εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής 

 

νομοθεσίας, θα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού 

 

Ανάπτυξης ύστερα από κοινή εισήγηση της Διεύθυνσης 

 

Υποστήριξης Βιομηχανιών και της Διεύθυνσης Πολιτικής 

 

Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, πρόστιμο 

 

από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι πέντε χιλιάδες 

 

(25.000) ευρώ υπέρ της οικείας Ν.Α. όπου έχει έδρα ο φο−

 

ρέας, που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις 

 

διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Η απόφαση 

 

κοινοποιείται και στον αρμόδιο φορέα διαπίστευσης. 

 

3. Πρόστιμο επιβάλλεται για παραβάσεις των διατάξεων 

 

της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής 

 

υπουργικής απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργι−

 

κής απόφασης στον αδειούχο εγκαταστάτη ή στον συντη−

 

ΦΕΚ 2604  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3708737088 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

 

ρητή Δ’ ειδικότητας ή στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή 

 

στο νόμιμο εκπρόσωπο τους ή και σε οποιονδήποτε άλλον 

 

που αυθαίρετα προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά την 

 

εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστή−

 

ρα. Στους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές Δ΄ 

 

ειδικότητας μπορεί να επιβάλλονται και οι κυρώσεις που 

 

προβλέπονται από το άρθρο 29 του Β.Δ. της από 25 Μαΐου 

 

(ΦΕΚ /224/Α/1938) και συνιστούν την προσωρινή ή οριστική 

 

αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας. 

 

4. Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της παράβασης και 

 

τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στην υγεία και 

 

ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων, τα επιβαλ−

 

λόμενα από τον αρμόδιο Νομάρχη πρόστιμα μπορούν να 

 

κλιμακώνονται ως εξής:

 

α. Πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι 

 

εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στην περίπτωση που έχει 

 

εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει σφραγισθεί 

 

η εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται σε 

 

λειτουργία ύστερα από παραβίαση των σφραγίδων και 

 

έχει συμβεί ατύχημα. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και 

 

στην περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια αυθαίρετης 

 

λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς μέριμνα για καταχώρηση 

 

, μη ανανέωσης καταχώρησης κ.λπ.).

 

β. Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι 

 

δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον συντηρητή ανελκυ−

 

στήρα που παραλείπει την εκτέλεση των καθηκόντων του 

 

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας κοινής 

 

υπουργικής απόφασης ή για παραλείψεις στη συγκρότηση 

 

κινητών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.

 

γ. ι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον 

 

ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποί−

 

ηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα και

 

ιι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον 

 

ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο 

 

τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση κα−

 

ταχώρησης του ανελκυστήρα.

 

Πριν την επιβολή των προστίμων ι) και ιι) πρέπει να διαπι−

 

στωθεί αν ο λόγος παράλειψης οφείλεται σε παρελκυστική 

 

τακτική του ανωτέρω ή σε αμφισβήτηση της έκθεσης ελέγ−

 

χου του φορέα ή σε διαφωνία για το ποιος είναι υπεύθυνος 

 

να καλύψει οικονομικά τις αποκλίσεις (ο ιδιοκτήτης ή ο 

 

εγκαταστάτης ή ο συντηρητής) που επισήμανε ο φορέας 

 

στον έλεγχο του.

 

Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, επιβάλλονται 

 

τα παραπάνω πρόστιμα, αλλιώς θα πρέπει να επιβληθούν 

 

οι κυρώσεις των άλλων άρθρων για τα άλλα εμπλεκόμενα 

 

μέρη.

 

δ. Πρόστιμο από έξη χιλιάδες (6.000) ευρώ μέχρι εννέα 

 

χιλιάδες (9.000) ευρώ σε όποιον προβαίνει σε παράνομη 

 

ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα.

 

5. Σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ’ υποτροπή, ατυχημά−

 

των ή / και επικίνδυνων παραλείψεων είναι δυνατή η αφαί−

 

ρεση της επαγγελματικής άδειας του φυσικού προσώπου 

 

που έχει την ευθύνη συντήρησης του ανελκυστήρα.

 

6. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των 

 

διατάξεων του παρόντος που οδηγεί στον περιορισμό:

 

− της εγκατάστασης ή και της θέσης λειτουργίας ή και 

 

της χρήσης του ανελκυστήρα, − της διάθεσης στην αγορά 

 

ή και της θέσης σε λειτουργία του κατασκευαστικού στοι−

 

χείου ασφαλείας και κάθε απόφαση:

 

− προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του 

 

ανελκυστήρα

 

− επιβολής προστίμου αιτιολογείται και κοινοποιείται με 

 

απόδειξη στον ενδιαφερόμενο, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 

 

της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στη Διεύθυνση 

 

Υποστήριξης Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιο−

 

μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 11

 

Έκτακτοι έλεγχοι – Ατυχήματα

 

1. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται:

 

α) Από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, αν επέρ−

 

χεται σημαντική μετατροπή στην εγκατάσταση του ανελ−

 

κυστήρα. Σημαντική μετατροπή μπορεί να είναι η αλλαγή 

 

χρήσεως του ανελκυστήρα, η αλλαγή χρήσεως του κτιρίου, 

 

η τροποποίηση διαδρομής του ανελκυστήρα , η αλλαγή 

 

του ωφέλιμου φορτίου του ή η σημαντική μεταβολή της 

 

ταχύτητας του. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής ή ο 

 

εγκαταστάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον 

 

ιδιοκτήτη ή τον νόμιμου εκπρόσωπο του ή τον διαχειριστή 

 

για την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου από ανα−

 

γνωρισμένο φορέα.

 

β) Από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Νομαρ−

 

χιακών Αυτοδιοικήσεων, σε περιπτώσεις καταγγελιών για 

 

παράνομη ή μη ορθή λειτουργία ή συντήρηση του ανελ−

 

κυστήρα ή σε περίπτωση ατυχήματος. Όταν η καταγγελία 

 

αφορά πολεοδομική παράβαση, αρμόδιες είναι αποκλει−

 

στικά οι υπηρεσίες της Πολεοδομίας οι οποίες ενεργούν 

 

σύμφωνα με την νομοθεσία και επιβάλλουν τις σχετικές 

 

κυρώσεις.

 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πλην της περίπτωσης 

 

ατυχήματος, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυ−

 

ξης διενεργούν το ταχύτερο επιτόπιο έλεγχο και συντάσ−

 

σουν έκθεση ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτό παρίσταται 

 

υποχρεωτικά και χωρίς αμοιβή ο υπεύθυνος συντηρητής 

 

ή ο εγκαταστάτης ή/ και ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκ−

 

πρόσωπός τους, κατά την κρίση των οργάνων ελέγχου, 

 

οι οποίοι πρέπει να παρέχουν κάθε μέσο και βοήθεια για 

 

τον έλεγχο. Για την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου 

 

ενημερώνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά (μέσω τηλεομοι−

 

οτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Διεύθυνση 

 

Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν 

 

διαπιστωθούν παρεκκλίσεις ή παρατυπίες, επιβάλλονται οι 

 

προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή υπουργική από−

 

φαση κυρώσεις στον υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 13 

 

της παρούσας.

 

2. Για την περίπτωση του ατυχήματος, 

 

α. Εάν η Διεύθυνση Ανάπτυξης λάβει γνώση εντός των 

 

επόμενων 48 ωρών από την στιγμή που αυτό έλαβε χώρα, 

 

διενεργείται άμεσα έλεγχος και συντάσσεται έκθεση ελέγ−

 

χου. Το κλιμάκιο ελέγχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

 

που ενεργοποιείται εντός του ως άνω προβλεπόμενου χρο−

 

νικού διαστήματος, συγκροτείται εντός του Ιανουαρίου 

 

έκαστου έτους από τον οικείο Νομάρχη από αρμόδιους 

 

υπαλλήλους. 

 

β. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ενεργοποιείται το μι−

 

κτό όργανο / κλιμάκιο ελέγχου στο οποίο συμμετέχουν 

 

ένας αρμόδιος υπάλληλος για ανελκυστήρες της οικείας 

 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα 

 

ανελκυστήρων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ένας 

 

επιθεωρητής από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου 

 

ανελκυστήρων που θα ορίζει το Ε.Σ.Υ.Δ. και ένας εκπρό−

 

σωπος του επαγγελματικού κλάδου των εγκαταστατών. 

 

Το μικτό όργανο / κλιμάκιο ελέγχου της Νομαρχιακής Αυ−

 

τοδιοίκησης συγκροτείται επίσης εντός του Ιανουαρίου 

 

έκαστου έτους από τον οικείο Νομάρχη. Το μικτό κλιμάκιο 

 

υποχρεούται να εκτελέσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών την 

 

εν λόγω πραγματογνωμοσύνη και τον σχετικό έλεγχο.

 

Και στις δύο περιπτώσεις τα όργανα ελέγχου ενημερώνο−

 

νται άμεσα περί του ατυχήματος από τους εμπλεκόμενους 

 

με αυτό, τους σχετιζόμενους με τον ανελκυστήρα και από 

 

τον υπεύθυνο συντηρητή και συντάσσεται έκθεση πραγ−

 

ματογνωμοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στην Διεύθυνση 

 

Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

 

Στην έκθεση αυτή, το κατά περίπτωση ενεργοποιημένο 

 

όργανο ελέγχου προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, 

 

προτείνει επιβολή κυρώσεων που μπορεί να είναι και η 

 

διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα για διαπιστωθείσες 

 

παραβάσεις οφειλόμενες σε μη τήρηση των προβλεπόμε−

 

νων απαιτήσεων.

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυ−

 

τοδιοίκησης εξετάζει το θέμα έχοντας υπόψη την έκθεση 

 

πραγματογνωμοσύνης του Οργάνου ελέγχου, την έκθεση 

 

του συντηρητή την οποία υποβάλλει στην Διεύθυνση Ανά−

 

πτυξης με ευθύνη του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει γνώση του ατυχήματος, αλλά 

 

και τυχόν εκθέσεις άλλων Υπηρεσιών, και προβαίνει στον 

 

καταλογισμό ευθυνών, στην επιβολή τυχόν προστίμων 

 

σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας κοινής υπουργι−

 

κής απόφασης, στη διακοπή ή στη συνέχιση λειτουργίας 

 

του ανελκυστήρα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν ζημιών 

 

απαιτείται, με μέριμνα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του 

 

νόμιμου εκπροσώπου τους, έλεγχος από αναγνωρισμένο 

 

φορέα ελέγχου και η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου για 

 

την έγκριση συνέχισης λειτουργίας του ανελκυστήρα.

 

Αντίγραφο του πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ιδι−

 

οκτήτη ή διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους στην 

 

οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης για ενημέρωση του φακέλου 

 

του ανελκυστήρα. Τα έξοδα των ζημιών και του επανελέγ−

 

χου βαρύνουν τον υπεύθυνο του ατυχήματος.

Άρθρο 14

 

Προσφυγές

 

Κατά των αποφάσεων χορήγησης ή άρνησης χορηγήσε−

 

ως άδειας συνεργείου, βεβαίωσης − απόφασης καταχώρη−

 

σης ανελκυστήρα, επιβολής προστίμων ή κυρώσεων, χωρεί 

 

προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, 

 

η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριά−

 

ντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η 

 

προσφυγή αυτή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο 

 

συμφέρον και κατατίθεται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτο−

 

διοίκηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

 

άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α/1955) όπως ισχύουν 

 

κάθε φορά.

νομοθεσια φεκ ασανσερ

Άρθρο 12

 

Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα

 

1. Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας 

 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται η διακοπή λει−

 

τουργίας ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που μετά από 

 

έλεγχο είτε αυτής της υπηρεσίας είτε αναγνωρισμένου φο−

 

ρέα ελέγχου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, προκύψει ότι:

 

(α) Ο ανελκυστήρας λειτουργεί χωρίς να έχουν τηρηθεί 

 

οι νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης λειτουργίας και 

 

συντήρησής του ή χωρίς τα πιστοποιητικά αρχικών ή πε−

 

ριοδικών ελέγχων ανάλογα με τη περίπτωση.

 

(β) Κατά τον περιοδικό έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές 

 

ελλείψεις, οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν, εντός τακτής 

 

προθεσμίας που έθεσε ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγ−

 

χου.

 

(γ) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 της πα−

 

ρούσας απόφασης.

 

2. (α) Προ της έκδοσης απόφασης διακοπής ανελκυστήρα 

 

η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτο−

 

διοίκησης με σχετικό έγγραφο της ανακοινώνει έγκαιρα 

 

την πρόθεση της να προβεί σε διακοπή της λειτουργίας 

 

του ανελκυστήρα στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή σε 

 

αυτόν που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου και 

 

στον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη.

 

(β) Το παραπάνω σχετικό έγγραφο επιδίδεται με συστη−

 

μένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού 

 

ταχυδρομείου. Με το έγγραφο αυτό ζητούνται οι λόγοι των 

 

αποκλίσεων από τις σχετικές διατάξεις.

 

(γ) Μετά πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από την επί−

 

δοση του σχετικού εγγράφου η ανωτέρω Υπηρεσία εκδί−

 

δει σχετική απόφαση συνεκτιμώντας τους λόγους των ως 

 

άνω υπευθύνων εφόσον έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία 

 

εντός της προθεσμίας αυτής. Η απόφαση διακοπής της 

 

λειτουργίας καθώς και κάθε άλλη απόφαση με την οποία 

 

επιβάλλονται τεχνικές ή άλλες βελτιώσεις αναγκαίες για 

 

την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις 

 

ισχύουσες διατάξεις επιδίδεται στους ενδιαφερομένους 

 

κατά τα ανωτέρω.

 

(δ) Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας υλοποιείται από 

 

την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία και 

 

προβαίνει στην σφράγιση των κυρίων στοιχείων της εγκα−

 

τάστασης του ανελκυστήρα (Πίνακας χειρισμού, κεντρικός 

 

διακόπτης κλπ). Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό 

 

πρωτόκολλο σφράγισης που υπογράφεται και από τον 

 

εγκαταστάτη ή τον συντηρητή και τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη 

 

ή τον διαχειριστή του κτιρίου όπου βρίσκεται ο ανελκυ−

 

στήρας ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Το πρωτόκολλο 

 

συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα από τα οποία το ένα 

 

επικολλάται στον πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα, το 

 

άλλο παραμένει στον φάκελο του ανελκυστήρα στην Διεύ−

 

θυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

 

και το τρίτο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Υποστήριξης 

 

Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 

 

Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

(ε) Στη συνέχεια ειδοποιείται αμελλητί ο Διαχειριστής 

 

του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης για να 

 

ενεργήσει ανάλογα.

 

3. Εφόσον διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος από την λειτουρ−

 

γία του ανελκυστήρα, ειδοποιείται επειγόντως ο ιδιοκτήτης 

 

ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο οποίος 

 

υποχρεούται είτε μόνος είτε μαζί με τον συντηρητή, να λά−

 

βει αμέσως προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και την 

 

ακινητοποίηση του ανελκυστήρα. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης 

 

της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να ανα−

 

στείλει, προσωρινά, με σχετική απόφαση της την λειτουρ−

 

γία του ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας 

 

που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εφόσον διαπιστωθεί 

 

άμεσος κίνδυνος από την λειτουργία του ανελκυστήρα 

 

κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του παρούσας κοινής 

 

υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται η 

 

σχετική απόφαση της προσωρινής διακοπής λειτουργίας 

 

του ανελκυστήρα, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον 

 

οικείο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτρο−

 

δότησης για την άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης. 

Άρθρο 15

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Το παρόν άρθρο αφορά αποκλειστικά ανελκυστήρες 

 

για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από 

 

αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου με βάση την υπ’ αριθμ. 

 

Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική 

 

απόφαση ή άλλες προγενέστερες της παρούσης κανονι−

 

στικές διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους). Οι 

 

περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων για τους οποίους 

 

έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα 

 

εντάσσονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής 

 

υπουργικής απόφασης στο άρθρο 10 «Περιοδικοί Έλεγχοι 

 

και δοκιμές».

 

2. α) Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς 

 

στοιχεία νομιμότητας, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, 

 

παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2012, εντός της οποίας οι 

 

ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους 

 

υποχρεούνται να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς 

 

ελέγχου και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο 

 

των ανελκυστήρων των κτιρίων τους ανεξάρτητα από το 

 

έτος εγκατάστασης τους.

 

β) Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης 

 

και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την 

 

ημερομηνία εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσμία έως 

 

31.12.2010, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή 

 

οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν 

 

και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελ−

 

κυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς 

 

ελέγχου.

 

γ) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με προέγκριση 

 

εγκατάστασης παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2011, εντός 

 

της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρό−

 

σωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγμα−

 

τοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των 

 

κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.

 

δ) Ειδικά για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε δημόσι−

 

ους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, 

 

σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπε−

 

λάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθμευσης, σε 

 

χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της 

 

ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ.:

 

− σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,

 

− σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης,

 

− σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρή−

 

ξεων,

 

− σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή Νοσοκομεία ή 

 

θέατρα ή κινηματογράφους,

 

− καθώς επίσης και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν 

 

ευρύ κοινό, παρέχεται προθεσμία έως 30.6.2009, εντός της 

 

οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσω−ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37089

 

ποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματο−

 

ποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των 

 

κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.

 

Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών εγκα−

 

τάστασης του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασής του 

 

θα τεκμαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδο−

 

μής του κτηρίου. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόμιμος 

 

εκπρόσωπός τους ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως 

 

από τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα, 3 μήνες 

 

πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας γι’ αυτή του την 

 

υποχρέωση.

 

Για τους περιοδικούς ελέγχους των ανελκυστήρων της 

 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να έχει 

 

εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο 

 

φορέα εντός των ανωτέρω αντιστοίχων χρονικών προθε−

 

σμιών από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής 

 

απόφασης.

 

3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλ−

 

λονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την παρούσα 

 

κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συ−

 

ντηρούν ή/και έχουν την ευθύνη λειτουργίας μη νομίμων 

 

ανελκυστήρων.

 

4. Οι έλεγχοι στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα πραγ−

 

ματοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις τεχνικές προ−

 

διαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του 

 

ανελκυστήρα. Ειδικότερα ισχύει:

 

α) Για τους ανελκυστήρες του εδαφίου (γ) της παρα−

 

γράφου 4 του άρθρου 4 που λειτουργούν σε Δημόσιους 

 

χώρους προβλέπεται η πλήρης ενσωμάτωση του προτύπου 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων 

 

του εδαφίου (δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

 

και ελέγχονται τα σημεία 1−18 του Παραρτήματος (ΙΙΙ) της 

 

υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής 

 

υπουργικής απόφασης, όπως αυτό ισχύει. 

 

β) Για τους ανελκυστήρες των εδαφίων (α) και (β) της 

 

παραγράφου 4 του άρθρου 4, δύναται να εφαρμόζεται 

 

προαιρετικά η παράγραφος 5.8.3. του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

 

81.80, και ελέγχονται τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Παραρ−

 

τήματος ΙΙΙ της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/

 

Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό ισχύει. 

 

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις τεχνικές προ−

 

διαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του 

 

ανελκυστήρα, ο έλεγχος του σημείου (3) του Παραρτήμα−

 

τος αυτού αφορά προαιρετικό και όχι δεσμευτικό σημείο 

 

συμμόρφωσης. 

 

γ) Εφόσον κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων 

 

συντηρήσεων, λόγω εξάντλησης του κύκλου ζωής ή μετά 

 

από βλάβη, κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση λειτουρ−

 

γικών μερών του ανελκυστήρα, τότε ο εξοπλισμός που 

 

θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και 

 

να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

 

ΕΝ 81.80 για το τμήμα που αντικαθίσταται και συνεπώς ο 

 

περιοδικός έλεγχος θα συμπεριλαμβάνει συμπληρωματικά 

 

και την αντίστοιχη δέσμη δοκιμών που προβλέπεται για το 

 

λειτουργικό μέλος που αντικαθίσταται. 

 

δ) Για την ανωτέρω περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του 

 

παρόντος άρθρου, παρέχεται η προαιρετική δυνατότητα σε 

 

όποιον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπό τους 

 

το επιθυμεί να συμμορφωθεί μερικά ή πλήρως με τις προ−

 

διαγραφές του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81−80 όποτε το κρίνει 

 

απαραίτητο, και τότε ο περιοδικός έλεγχος διαμορφώνεται 

 

αναλογικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου στο 

 

τμήμα που αυτές έχουν υιοθετηθεί.

 

5. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας για ανελκυστήρες 

 

εγκατεστημένους πριν την 30.6.2009, δύναται προαιρετικά 

 

να γίνει αντιστάθμιση της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής 

 

εγκατάστασης. Η διάταξη αυτή καθίσταται υποχρεωτική 

 

για ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατα−

 

σταθούν μετά την 1.7.2009.

 

6. Για ανελκυστήρες σε κτίρια ιδιαιτέρου αισθητικής ή 

 

αρχιτεκτονικής σημασίας, οι εφαρμογή της παρούσας υπό−

 

κειται στους περιορισμούς και υποδείξεις της αρμόδιας 

 

αρχαιολογικής εφορίας νεότερων μνημείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 1

 

Γενικές Διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης:

 

α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία 

 

των ανελκυστήρων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτή−

 

σεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308/1997 

 

(ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία 

 

ενσωματώθηκε η Οδηγία 95/16/ΕΚ, για τους εγκατεστημέ−

 

νους ανελκυστήρες από 1.7.1999.

 

β) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα με τις ισχύ−

 

ουσες διατάξεις περί ανελκυστήρων, ειδικές διατάξεις και 

 

κανονισμοί που αφορούν στις συνθήκες εγκατάστασης και 

 

λειτουργίας ανελκυστήρων που ισχύουν ή όπως εκάστοτε 

 

θα ισχύουν, στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στον Κανονισμό 

 

Πυροπροστασίας Κτιρίων, στα μέτρα ασφαλείας και προ−

 

στασίας των εργαζομένων στους ανελκυστήρες, στον Κα−

 

νονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), 

 

όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

 

2η έκδοση/4.3.2004 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88 

 

(ΦΕΚ 470/Β/04) υπουργική απόφαση.

 

γ) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, όπως κάθε φορά ισχύουν, 

 

οι διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανο−

 

λογικών εγκαταστάσεων, οι διατάξεις περί κατοχύρωσης 

 

των επαγγελματικών δικαιωμάτων για την εκπόνηση και 

 

υπογραφή της μελέτης των ανελκυστήρων, την εγκατά−

 

σταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση κάθε είδους ανελ−

 

κυστήρα.

 

δ) Οι διατάξεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις 

 

ασφάλειας των φρεατίων, του θαλάμου, του μηχανοστα−

 

σίου, αν υπάρχει, και της προσπέλασης σε αυτό, όπως 

 

ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 ((ΦΕΚ 

 

815/Β/97) κοινή υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται υπο−

 

χρεωτικά από τις αρμόδιες αρχές, κατά την έκδοση της 

 

οικοδομικής άδειας του κτιρίου.

Άρθρο 2

 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την

 

εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα

 

Για την ηλεκτροδότηση προς εκτέλεση των απαραίτητων 

 

δοκιμών εγκατάστασης και ρύθμισης των ανελκυστήρων, 

 

ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 

 

του, υποβάλλει στο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστή−

 

ματος δήλωση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ», από 

 

τους έχοντας αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

 

διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολο−

 

γικών εγκαταστάσεων, καθώς και την κατοχύρωση των 

 

επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτρο−

 

δότησης χορηγεί, προσωρινά, ρεύμα, η παροχή του οποίου