top of page
  • Admin

Νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας στο ασανσέρ σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων


Νόμιμη έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την τοποθέτηση καµερών εντός των ανελκυστήρων. Σύμφωνα με την απόφαση 124/2015 της Αρχής, η τοποθέτηση κάµερας εντός του χώρου του ανελκυστήρα σε συγκροτήµατα κατοικιών είναι ανεκτή και σύµφωνη µε το ν. 2472/1997 σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις νοµιµότητας που θέτει η Οδηγία 1/2011 της παραπάνω Αρχής, που ρυθµίζει το ζήτηµα συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης. Όπως σηµειώνεται πάντως

στην απόφαση, θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ρητή ενηµέρωση των εισερχοµένων στον ανελκυστήρα - και στο εσωτερικό και στις εισόδους του - ότι ο θάλαµος βιντεοσκοπείται. Θα πρέπει δηλαδή να τοποθετηθεί ειδικώς εντός του θαλάµου του ανελκυστήρα αλλά και στην είσοδο αυτού (σε κάθε όροφο του συγκροτήµατος) σχετική ενηµερωτική πινακίδα µε περιεχόµενο που προβλέπεται στο άρθρο 12 της Οδηγίας 1/2011.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «ο χώρος του ανελκυστήρα σε συγκρότηµα κατοικιών ή γραφείων δεν µπορεί να θεωρηθεί ως χώρος στον οποίο τυχόν βιντεοεπιτήρηση δεν είναι επιτρεπτή και προσβάλλει το σκληρό πυρήνα του δικαιώµατος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Και τούτο διότι η προσδοκία ιδιωτικότητας που έχει κάποιος εισερχόµενος στον ανελκυστήρα δεν µπορεί να θεωρηθεί ίδιας «έντασης» µε την αντίστοιχη προσδοκία που γεννάται όταν εισέρχεται σε χώρους, όπως αυτοί που ενδεικτικά περιγράφονται στο άρ. 6 παρ. 3 της ως άνω Οδηγίας (χώροι και προθάλαµοι τουαλετών, αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού ή πελατών), δεδοµένου ότι συχνά στον ανελκυστήρα βρίσκονται ταυτόχρονα πλέον του ενός ατόµων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6212/26-11-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 124/2015

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 13-10-2015, προκειμένου να εξετάσει τις υποθέσεις που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.

Παρέστησαν οι Π. Χριστόφορος, Πρόεδρος της Αρχής, και τα τακτικά μέλη της Αρχής Λ. Κοτσαλής, Δ. Μπριόλας, Κ. Χριστοδούλου, Π. Τσαντίλας, καθώς επίσης και το αναπλ. μέλος της Αρχής Π. Ροντογιάννης, ως εισηγητής. Τα τακτικά μέλη Αν. – Ιωάν. Μεταξάς και Α. Συμβώνης και το αναπληρωματικό μέλος Γρ. Λαζαράκος, αν και προσκλήθηκαν νομίμως, δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, με εντολή του Προέδρου, οι Γ. Παναγοπούλου και Κ. Λιμνιώτης, ειδικοί επιστήμονες – ελεγκτές, ως βοηθοί εισηγητή. Επίσης, παρέστη, με εντολή του Προέδρου, και η Ε. Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του Διοικητικού – Οικονομικού Τμήματος της Αρχής, ως γραμματέας.

Υποβλήθηκε στην Αρχή η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4245/04-07-2014 καταγγελία, σύμφωνα με την οποία έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε χώρους πολυκατοικίας στην Περιοχή Χ , μεταξύ των οποίων μία εντός του ανελκυστήρα. Στο πλαίσιο εξέτασης της εν λόγω υπόθεσης, η Αρχή απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4245-1/25-07-2014 έγγραφο για τις απόψεις της καταγγελλομένης πλευράς, η οποία και απάντησε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5319/09-09-2014 έγγραφο, δηλώνοντας ότι την απόφαση για εγκατάσταση κάμερας στον ανελκυστήρα έλαβε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας κατά τη συνεδρίαση της ..-..-2014 (επισυνάπτεται αντίγραφο του βιβλίου πρακτικών), μετά τη δολιοφθορά που υπέστη ο ανελκυστήρας, λόγω της οποίας ήταν εκτός λειτουργίας για 3 ημέρες και η επισκευή του κόστισε περί τα 500 Ευρώ. Με το ως άνω έγγραφο επισυνάπτεται και φωτογραφία που δείχνει ότι χύθηκε χημικό υγρό στο «μάτι» της τηλεσκοπικής πόρτας του ανελκυστήρα, καθώς επίσης αντίγραφο της σχετικής αναφοράς στην Αστυνομία που υπέβαλε ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συμφωνούν τα 11/13 των ενοίκων.

Ακόμη, καταγγελία με συναφές αντικείμενο υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5598/22-09-2014 έγγραφο, σύμφωνα με την οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε πολυκατοικία στην Περιοχή Υ, χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, η εγκατάσταση έγινε χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί και συγκατατεθεί οι ένοικοι της πολυκατοικίας, δεν υπεβλήθη γνωστοποίηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στην Αρχή, και έχει επίσης τοποθετηθεί κάμερα εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα. Για το εν λόγω σύστημα βιντεοεπιτήρησης υποβλήθηκε στην Αρχή η με αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/1221/25-06-2014 γνωστοποίηση, όπως συμπληρώθηκε με το με αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/961/19-05-2014 έγγραφο. Η Αρχή ακολούθως απέστειλε τα με αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1267/26-02-2015 και Γ/ΕΞ/2783/14-05- 2015 έγγραφα για διευκρινίσεις. Προσκομίστηκαν τα πρακτικά της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με την απόφαση της οποίας συμφωνούν τα 12/14 των ενοίκων. Η Αρχή στη συνέχεια απάντησε προς την καταγγέλλουσα πλευρά με το με αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/3068/28- 5-2015 έγγραφο στο οποίο ανέφερε ότι από την εξέταση εκ πρώτης όψεως της υπόθεσης φαίνεται να πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας που τίθενται στην Οδηγία 1/2011 δεδομένου ότι ο ανελκυστήρας αποτελεί κοινόχρηστο χώρο, για τον οποίο δεν έχει προβλεφθεί κάποια εξαίρεση.

Και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, τίθεται το ζήτημα της νομιμότητας τοποθέτησης κάμερας στο εσωτερικό ανελκυστήρα πολυκατοικίας. Κατά την από κοινού εξέταση – λόγω συνάφειας - των ανωτέρω υποθέσεων στο Τμήμα της Αρχής την 25.06.2015, ανέκυψε το ζήτημα ερμηνείας των διατάξεων της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής, τα οποία ανάγονται στα εξής:

1. Εάν ο εσωτερικός χώρος του ανελκυστήρα εμπίπτει στους χώρους εκείνους όπου τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν αυξημένες προσδοκίες για την ιδιωτικότητά τους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρ. 6 παρ. 3 της Οδηγίας 1/2011,

2. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ζήτημα αυτό, εάν η τοποθέτηση κάμερας εντός του ανελκυστήρα παραβιάζει ή όχι της αρχή της αναλογικότητας – υπό την έννοια ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα - εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρ. 15 της Οδηγίας 1/2011, ήτοι εάν ο εσωτερικός χώρος του ανελκυστήρα εμπίπτει στα όσα διαλαμβάνει κατά τα ανωτέρω η Οδηγία 1/2011 περί κοινόχρηστων χώρων ή όχι, 3. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η τοποθέτηση τέτοιας κάμερας δεν είναι σύμφωνη, κατ’ αρχάς, με την αρχή της αναλογικότητας, αν θα μπορούσε, κατ’ εξαίρεση, να επιτραπεί, εφόσον έχουν προηγηθεί επικίνδυνες επιθέσεις κατά της ζωής και της περιουσίας και βασίμως πιθανολογείται ότι ενδέχεται στο χώρο αυτό να πραγματοποιηθούν παρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον (κατ’ αναλογία με τα όσα αναφέρονται στο άρ. 6 παρ. 1 της Οδηγίας 1/2011).

Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι το ζήτημα της τοποθέτησης κάμερας σε χώρους ανελκυστήρα είναι ιδιαίτερης σημασίας, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 5α παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, το Τμήμα της Αρχής κατόπιν διαλογικής συζήτησης έκρινε ότι η εξεταζόμενη υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια με την υπ’ αριθμ. 89/2015 απόφασή του.

Η Αρχή (Ολομέλεια), μετά από εξέταση των προαναφερομένων στοιχείων, αφού άκουσε τον εισηγητή και τις διευκρινίσεις των βοηθών εισηγητών, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 1. Το ζήτημα της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών ρυθμίζεται στην Οδηγία 1/2011 της Αρχής. Βασική προϋπόθεση, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2472/1997, για τη νομιμότητα της επεξεργασίας είναι η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι τα συλλεγόμενα στοιχεία πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να μη δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 1/2011, η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή της αρχή της αναλογικότητας:

«Η νομιμότητα της επεξεργασίας εξετάζεται στο πλαίσιο του σκοπού που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης να είναι πρόσφορα και αναγκαία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να μη δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα (άρθρο 4 του ν. 2472/1997). Η προσφορότητα και η αναγκαιότητα της βιντεοεπιτήρησης εκτιμάται με βάση τον κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέλει να αντιμετωπίσει σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης για παραβάσεις ήσσονος σημασίας, π.χ. για την αντιμετώπιση του καπνίσματος στα σχολεία ή τη ρίψη απορριμμάτων σε δημόσιους χώρους (πρβλ. Έγγραφο εργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω βιντεοεπιτήρησης της 25 Νοεμβρίου 2002 της «Ομάδας εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», σελ. 19 επ.).

Ως ηπιότερα νοούνται τα μέσα που είναι εξίσου αποτελεσματικά, αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο, π.χ. τακτικότεροι έλεγχοι από υπάρχον προσωπικό ασφαλείας, σύστημα συναγερμού στην είσοδο και την έξοδο κλειστών χώρων, καλύτερος φωτισμός κλπ. Περαιτέρω, τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων πρέπει να προσδιορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να μην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να μη θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που ευρίσκονται στο χώρο που επιτηρείται και ιδίως να μην παραβιάζεται αυτό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως «νόμιμη προσδοκία κάποιου βαθμού προστασίας της ιδιωτικής ζωής» στο συγκεκριμένο χώρο (πρβλ. Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας WP55 της 29 Μαΐου 2002 της ‘Ομάδας εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα’ σελ. 4).» 2. Περαιτέρω, στο άρθρο 6 της Οδηγίας 1/2011, στο οποίο εξειδικεύεται η αρχή της αναλογικότητας, αναφέρονται τα εξής:

«1. Λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια: Κατά την επιτήρηση της περιμέτρου κτιρίων με σκοπό την ασφάλεια προσώπων ή/και αγαθών (π.χ. προστασία της ιδιοκτησίας από φθορές), απαγορεύεται η λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια, καθώς ενυπάρχει ο κίνδυνος παρακολούθησης των περαστικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μια τέτοια λήψη μπορεί να επιτρέπεται μόνο εφόσον πρόκειται για χώρο με αυξημένες ανάγκες ασφαλείας οι οποίες προσδιορίζονται (α) είτε λόγω της “φύσεως” του χώρου (π.χ. κρατικά κτίρια, μεγάλα ξενοδοχεία) (β) είτε επειδή πρόκειται για χώρο όπου έχουν προηγηθεί επικίνδυνες επιθέσεις κατά της ζωής και της περιουσίας και υπάρχουν πλέον δικαιολογημένες υπόνοιες ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλες, (π.χ. μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής των τραπεζών - ATM, χώροι εισόδου εξόδου ξενοδοχείων). Στις περιπτώσεις αυτές η λήψη πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο παράπλευρο χώρο (π.χ. η τοποθέτηση καμερών στα ATM πραγματοποιείται έτσι ώστε να λαμβάνεται εικόνα μόνο από το χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος και το χώρο που βρίσκεται ο εκάστοτε χρήστης) (…) «3. Χώροι στους οποίους η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται, καθώς προσβάλλεται ο σκληρός πυρήνας του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να λαμβάνει εικόνα από χώρους στους οποίους τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν αυξημένες προσδοκίες για την ιδιωτικότητά τους, όπως από α) χώρους και προθαλάμους τουαλετών ανεξάρτητα του είδους της επιχείρησης ή του φορέα που βρίσκονται οι χώροι αυτοί και β) αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού ή πελατών. Ειδικά για την αποφυγή κλοπών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει εναλλακτικά μέτρα, όπως τη χρήση ερμαρίων που κλειδώνουν ή διαχωρισμένων χώρων φύλαξης».

3. Η αρχή της αναλογικότητας εξειδικεύεται περαιτέρω και στο Ειδικό Μέρος της Οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτής, «1. Η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης από τις κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας που αναφέρονται στο Ειδικό μέρος της Οδηγίας επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης, η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2472/97.»

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 15 της ανωτέρω Οδηγίας, όπου ρυθμίζεται το ζήτημα της εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε συγκροτήματα κατοικιών ή γραφείων, «1. Η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε συγκροτήματα κατοικιών για την ασφάλεια κοινόχρηστων χώρων και των προσώπων που κυκλοφορούν σε αυτούς μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση του οργάνου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συγκροτήματος (π.χ. της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού και, εφόσον τέτοια εγκατάσταση δεν προβλέπεται στον Κανονισμό, απαιτείται και συναπόφαση των δύο τρίτων των ενοίκων της πολυκατοικίας (όπου σε κάθε ένοικο αντιστοιχεί μία ψήφος).

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι η Γενική Συνέλευση του συγκροτήματος.

3. Οι κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν επιτρέπεται να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα. Η μονάδα ελέγχου δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε διαμέρισμα, αλλά πρέπει να εγκαθίσταται σε κοινόχρηστο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση (π.χ. κοινόχρηστη αποθήκη), εκτός αν η επεξεργασία πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ασφαλείας (π.χ. εταιρεία ασφαλείας ως εκτελούσα την επεξεργασία). Τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ έως σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Η χρήση οθόνης σε συνεχή λειτουργία απαγορεύεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από προσωπικό ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται μετάδοση σήματος εικόνας στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα. (…)»

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρ. 2 στοιχ. ζ’ του ν. 2472/1997, οφείλει, σύμφωνα με το άρ. 11 του ν. 2472/1997, να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων με τρόπο πρόσφορο και σαφή για τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας. Ειδικά για το ζήτημα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης και τη σχετική υποχρέωση ενημέρωσης, το άρθρο 12 της Οδηγίας 1/2011 ορίζει ότι πριν ένα πρόσωπο εισέλθει στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να το ενημερώνει, με τρόπο εμφανή και κατανοητό, ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Προς τούτο, πρέπει να αναρτώνται σε επαρκή αριθμό και εμφανές μέρος ευδιάκριτες πινακίδες, όπου θα αναγράφεται το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η βιντεοσκόπηση (υπεύθυνος επεξεργασίας), ο σκοπός, καθώς και το άτομο με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώματα που ο ν. 2472/1997 αναγνωρίζει στο υποκείμενο των δεδομένων.

5. Ο ανελκυστήρας είναι ένας κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παραμένει ο επιβαίνων για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ο οποίος διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: α) Είναι ένας κλειστός και περιορισμένος χώρος, μέσα στον οποίο μπορούν να συνυπάρξουν κατά περίπτωση αρκετά άτομα. Λόγω του γεγονότος ότι ο χώρος είναι περιορισμένος και ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό του δεν είναι ορατό από τους έξω χώρους (εκτός βέβαια από περιπτώσεις ανελκυστήρων με γυάλινες πόρτες), έχει αυξημένη επικινδυνότητα όσον αφορά στην τέλεση εγκληματικών πράξεων (κλοπές, βανδαλισμοί, παρενοχλήσεις). Επίσης η χρήση του είναι απαραίτητη και πολύ συχνή, κυρίως σε πολυώροφα κτίρια.

β) Συγχρόνως, τα χαρακτηριστικά αυτά ενδεχομένως δίνουν την αίσθηση σε κάποιον που συμπτωματικά είναι ο μόνος ευρισκόμενος στο θάλαμο του ανελκυστήρα ότι απολαμβάνει κάποιας μορφής ιδιωτικότητα, λόγω των χαρακτηριστικών «απομόνωσης» του συγκεκριμένου χώρου, παρόλο που είναι κοινόχρηστος. Ωστόσο, η εν λόγω αίσθηση διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα (κατά κανόνα, λίγων δευτερολέπτων), ενώ όλοι οι επιβαίνοντες γνωρίζουν εξ αρχής ότι πιθανόν, μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους, να εισέλθουν και άλλα άτομα εντός αυτού.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο χώρος του ανελκυστήρα σε συγκρότημα κατοικιών ή γραφείων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως χώρος στον οποίο τυχόν βιντεοεπιτήρηση δεν είναι επιτρεπτή και προσβάλλει το σκληρό πυρήνα του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Και τούτο διότι η προσδοκία ιδιωτικότητας που έχει κάποιος εισερχόμενος στον ανελκυστήρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ίδιας «έντασης» με την αντίστοιχη προσδοκία που γεννάται όταν εισέρχεται σε χώρους, όπως αυτοί που ενδεικτικά περιγράφονται στο άρ. 6 παρ. 3 της ως άνω Οδηγίας (χώροι και προθάλαμοι τουαλετών, αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού ή πελατών), δεδομένου ότι συχνά στον ανελκυστήρα βρίσκονται ταυτόχρονα πλέον του ενός ατόμων, ενώ επίσης, όπως αναφέρθηκε και στη Σκέψη 5, ακόμα και αν κάποιος αρχικά είναι μόνος του εντός του ανελκυστήρα, πιθανώς - πριν φτάσει στον προορισμό του - να εισέλθει και άλλος, και αυτή η πιθανότητα είναι εις γνώσιν του οποιουδήποτε.

7. Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται ότι η τοποθέτηση κάμερας εντός του χώρου του ανελκυστήρα σε συγκροτήματα κατοικιών είναι ανεκτή σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις νομιμότητας που θέτει η Οδηγία 1/2011 που ρυθμίζει το ζήτημα συστημάτων βιντεοεπιτήρησης Σημειώνεται πάντως ιδιαίτερα ότι, θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ρητή ενημέρωση των εισερχομένων στον ανελκυστήρα - και στο εσωτερικό και στις εισόδους του - ότι ο θάλαμος βιντεοσκοπείται. Θα πρέπει δηλαδή να τοποθετηθεί ειδικώς εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα αλλά και στην είσοδο αυτού (σε κάθε όροφο του συγκροτήματος) σχετική ενημερωτική πινακίδα με περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 12 της Οδηγίας 1/2011.

8. Δύο μέλη της Αρχής ωστόσο εξέφρασαν την άποψη ότι το ζήτημα της νομιμότητας τοποθέτησης κάμερας εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα δεν ρυθμίζεται ειδικώς, αποκλειστικώς και μονοσημάντως από την Οδηγία 1/2011 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί ειδικώς για τις συγκεκριμένες δύο υποθέσεις και να κριθεί η αναγκαιότητα χρήσης καμερών με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά των περιπτώσεων αυτών. Εν προκειμένω, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως ότι για την εγκατάσταση των εν λόγω καμερών είχαν προηγηθεί συμβάντα που προκάλεσαν φθορές και βλάβες εντός του ανελκυστήρα, καθώς επίσης και ότι υπήρξαν σχετικές αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης με ταυτόχρονη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ενοίκων, η τοποθέτηση καμερών εντός των θαλάμων των ανελκυστήρων είναι αναγκαία και πρόσφορη εν όψει του σκοπού της προστασίας προσώπων και αγαθών, ο οποίος δεν δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Αρχή κρίνει ότι, και για τις δύο εξεταζόμενες υποθέσεις, η τοποθέτηση καμερών εντός των ανελκυστήρων είναι σύμφωνη με το ν. 2472/1997, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Σκέψη 7 της παρούσας.

Ο Πρόεδρος Πέτρος Χριστόφορος

Η Γραμματέας Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου

http://www.dpa.gr/

322 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Commentaires


bottom of page